Na podstawie przepisów art. 27 a-h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, w terminie od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego i niemieszkalnego jest zobowiązany do złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiedni wzór deklaracji. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe.Jeżeli budynek mieszkalny posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. to na złożenie deklaracji jest termin 12 miesięcy – do 30 czerwca 2022 r., natomiast w przypadku nowo powstałych budynków termin złożenia deklaracji wynosi 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła.

Deklarację można złożyć:
1.    w formie elektronicznej – na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/
2.    w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie przesłać pocztą albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, pokój nr 7.
Tel. kontaktowy: (46) 839-40-51.

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza, likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej:
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq

Do pobrania:
formularz A -budynki i lokale mieszkalne

przykład wypełnionej deklaracji A

deklaracja B

przykład wypełnionej deklaracji B