Gmina Kocierzew Południowy zaprasza wszystkich chętnych mieszkańców gminy, w dniu 27 września 2021 roku na godzinę 11.00,  do Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym do wzięcia udziału w spotkaniu i debacie obywatelskiej dotyczące planowania przestrzennego. Spotkanie jest zwieńczeniem projektu „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja”- II etap konsultacji.
Głównym celem pierwszej części spotkania będzie podsumowanie dotychczasowych etapów procesu planistycznego. Zadaniem projektanta uczestniczącego w spotkaniu będzie szczegółowe omówienie treści mpzp po przeprowadzonym procesie konsultacji. Przedstawione zostaną  mieszkańcom korzyści z zaangażowania się ich zarówno w sam prowadzony proces jak i w inne prowadzone w gminie procesy planistyczne oraz znaczenia dokumentów planistycznych w ich codziennym życiu.  
Następnie, po prezentacji wypracowanych założeń mpzp, w drugiej części spotkania przeprowadzona będzie debata obywatelska, mająca na celu ocenę proponowanych rozwiązań - pod kątem aspektów przestrzennych, ekonomicznych i środowiskowych. Debata przeprowadzona będzie przez członków Zespołu Roboczego.
W ramach przygotowania spotkania zostanie zrealizowany film edukacyjny, który - oprócz ogólnych wiadomości z zakresu planowania przestrzennego w gminie, umożliwi pokazanie planowanych zmian w przestrzeni i wyjaśnienie zasadności przekształceń.  


Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Partycypacja w planowaniu przestrzennym – II edycja” - II etap konsultacji w ramach którego otrzymała grant w wysokości 48 298,00 zł.