Poniżej cytujemy stanowisko Ministerstwa Klimatu i Środowiska, odnoszące się do kwestii wielu gospodarstw domowych w jednym budynku/lokalu. "Na potrzeby przyznawania dodatku węglowego przyjmuje się jako zasadę, że pod jednym adresem zamieszkania znajduje się jedno gospodarstwo domowe. W świetle niepokojących informacji o próbach wyłudzenia dodatków przez wnioskodawców „sztucznie” dzielących gospodarstwa domowe, ustawodawca zdecydował o doprecyzowaniu przepisów poprzez wyraźne wskazanie, że jeden dodatek węglowy przysługuje na jeden adres zamieszkania".


Wobec powyższego, zgodnie art. 2 ust. 3a ustawy o dodatku węglowym, w przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje kilka gospodarstw domowych, przyznany może być tylko jeden dodatek węglowy, wypłacany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy (pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania).
Jeśli deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw, którą właściciel budynku miał obowiązek złożyć do CEEB w terminie do 30.06.2022 r. została złożona lub zmodyfikowana po 11 sierpnia 2022 r. a modyfikacja spowodowała uzyskanie uprawnienia do pobrania dodatku węglowego (np. zmiana kotła gazowego na kocioł na paliwo stałe) – należy liczyć się z nieprzyznaniem dodatku węglowego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/poradnik-dla-samorzadow-dotyczacy-wyplaty-dodatku-weglowego