Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 13 kwietnia 2023 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonych do sprzedaży jako niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej: Gągolin Południowy, dz. nr 21/1 i 21/2.

ZARZĄDZENIE

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na www.kocierzew.pl w dniu 13 kwietnia 2023 r. na okres 21 dni został podany do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kocierzew Południowy, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz jej użytkownika wieczystego: Jeziorko, dz. nr 404/7.

ZARZĄDZENIE

Urząd Marszałkowski wraz ze Starostwem Powiatowym w Łowiczu organizuje Mobilny Punkt Informacyjny na temat Funduszy Europejskich i Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w związku z powyższym zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego oraz możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej. Spotkanie odbędzie się 19.04.2023 r. w godzinach 10:00-15:00 w Starostwie Powiatowym w Łowiczu.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy
ogłasza nabór na stanowisko – referent (umowa na zastępstwo)

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Kocierzew Południowy, Kocierzew Południowy 83, 99 – 414 Kocierzew.
 2. Określenie stanowiska: referent  do spraw rolnictwa, gospodarki gruntami i ochrony środowiska– 1 etat.
 3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:
  • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
  • wykształcenie  wyższe, preferowane ochrona środowiska i pokrewne,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta.
 4. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:
  • znajomość przepisów prawa dotyczących ustaw: o ochronie przyrody, o odpadach,  o ochronie gruntów leśnych i rolnych, o samorządzie gminnym, kodeksu postępowania administracyjnego,
  • pożądane cechy osobowości: umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność, skrupulatność, systematyczność  oraz wysoka kultura osobista,
  • doświadczenie w pracy w jednostce samorządu terytorialnego będzie dodatkowym atutem.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informujące o aktualnych zasadach programu „Czyste Powietrze” (obowiązujących od 3 stycznia 2023 r.), które odbędzie się 13 marca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym.  

Poniżej przedstawiamy informację o dwóch konkursach dla dzieci organizowanych przez KRUS.