W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 31.03.2022 r. – ilości kg:

  • folii rolniczej,
  • siatek do owijania,
  • balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!).

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania w kwocie netto, tj. max 500 zł za tonę.
W związku z tym, że od 2021 r. podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego tego programu, koszt odbioru dla rolnika będzie wynosił ok. 40 zł za tonę, tj. podatek VAT w wysokości 8%.
Złożenie wniosku umożliwi odbiór w/w odpadów w 2022 r. w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.


Program nie przewiduje dofinansowania zbiórki odpadów po środkach ochrony roślin!!!
Osoby zainteresowane będą musiały wpłacić zaliczkę na poczet zadeklarowanej ilości zebranych odpadów, w terminie o którym zostaną poinformowane. W przypadku nie wpłacenia zaliczki wniosek zostanie odrzucony.

Z uwagi na ograniczoną ilość środków oraz duże zainteresowanie naborem prosimy o jak najszybsze złożenie wniosków.

Wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy pok. nr 5
od 13 do 20 sierpnia 2021 r.

Załącznik: Wniosek o odbiór folii i innych odpadów rolniczych