W związku z wystąpieniem kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie kraju przypominam o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu każdego przypadku odnalezienia padłego ptactwa dzikiego, bądź przyzagrodowego – obowiązek ten wynika z art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1421).

Proszę także o zachowanie szczególnej czujności i przywiązywanie dużej wagi do bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących drób, by zminimalizować ryzyko wniknięcia wirusa grypy ptaków. W szczególności zaleca się:
•    Zabezpieczenie budynków, w których utrzymywany jest drób przed dostępem innych zwierząt zwłaszcza dzikiego ptactwa,
•    Utrzymywanie drobiu w sposób wykluczający jego dostęp do zbiorników wodnych, do których dostęp mają dzikie ptaki,
•    Zabezpieczenie paszy, wody oraz słomy do chowu ściółkowego przed dostępem dzikiego ptactwa,
•    Jeśli miało się kontakt w ciągu ostatnich 72 h  z ptactwem dzikim (np. polowanie na ptactwo łowne) – nie wykonywać czynności związanych z obsługą drobiu,
•    Nie wnosić na teren gospodarstwa zwłok dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przypomina o obowiązku powiadomienia organu Inspekcji Weterynaryjnej lub najbliższego podmiotu świadczącego usługi z zakresu medycyny weterynaryjnej o wystąpieniu u drobiu następujących objawów klinicznych:
•    Zwiększona śmiertelność,
•    Znaczący sadek pobierania paszy i wody,
•    Objawy nerwowe (drgawki, skręt szyi, paraliż nóg i/lub skrzydeł, niezborność ruchów),
•    Duszność, sinica, wybroczyny,
•    Biegunka,
•    Nagły spadek nieśności.