Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia. Więcej informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-lodzki/konkurs---warsztaty-z-zakresu-wiedzy-na-temat-hivaids-w-2022-r