Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 164/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 przeprowadzony zostanie trening w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowania. Trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren.

Szanowni Mieszkańcy!


W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi powodującymi liczne szkody materialne w Państwa gospodarstwach, prosimy, aby wszystkie uszkodzenia budynków zgłaszać bez zbędnej zwłoki do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym osobiście bądź telefonicznie pod nr 46 839 40 53 lub 46 838 48 25.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021-2032” od dnia 5 do 23 lipca 2021 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Informujemy, iż w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020-2024) – opracowania pod nazwą „Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w latach 2020-2024”.