Zapraszamy na szkolenie organizowane przez ZUS pt. „Usługi elektroniczne w ZUS – PUE ZUS, e-wizyty, ubankowienie”.
Szkolenie odbędzie się w środę 18 sierpnia o godz. 10:00.
Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich klientów, bez względu na ich miejsce zamieszkania.

W związku z możliwością otrzymania przez Gminę dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach programu priorytetowego

„Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

Wójt Gminy Kocierzew Południowy zaprasza rolników do składania wniosków w celu sporządzenia inwentaryzacji posiadanej oraz planowanej na dzień 31.03.2022 r. – ilości kg:

  • folii rolniczej,
  • siatek do owijania,
  • balotów,
  • sznurków,
  • opakowań po nawozach,
  • opakowań typu Big Bag (bez opakowań po środkach ochrony roślin!!!).

Zebrane wnioski od Państwa będą podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji w/w zadania w kwocie netto, tj. max 500 zł za tonę.
W związku z tym, że od 2021 r. podatek VAT nie stanowi kosztu kwalifikowalnego tego programu, koszt odbioru dla rolnika będzie wynosił ok. 40 zł za tonę, tj. podatek VAT w wysokości 8%.
Złożenie wniosku umożliwi odbiór w/w odpadów w 2022 r. w przypadku otrzymania dofinansowania przez gminę. Udzielona pomoc będzie stanowiła pomoc de minimis w rolnictwie.

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Łódzkiego nr 164/2021 z dnia 6 lipca 2021 r. informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2021 r. o godz. 17:00 przeprowadzony zostanie trening w celu sprawdzenia sprawności oraz skuteczności działania systemu alarmowania. Trening polegać będzie na emitowaniu przez okres 1 minuty ciągłego dźwięku syren.

Szanowni Mieszkańcy!


W związku z bardzo niekorzystnymi warunkami pogodowymi powodującymi liczne szkody materialne w Państwa gospodarstwach, prosimy, aby wszystkie uszkodzenia budynków zgłaszać bez zbędnej zwłoki do Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym osobiście bądź telefonicznie pod nr 46 839 40 53 lub 46 838 48 25.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łowiczu przypomina, że zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2021 z póź. zm.) podmioty działające na rynku spożywczym prowadzące produkcję pierwotną t.j. działalność na poziomie gospodarstw obejmującą między innymi produkcję, uprawy produktów roślinnych takich jak zboża, owoce, warzywa, zioła, grzyby powinny złożyć do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łowiczu wniosek o wpis do rejestru zakładów.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kocierzew Południowy na lata 2021-2032” od dnia 5 do 23 lipca 2021 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.