Jesteś tutaj:

Autor: Marek Siejka

Złóż wniosek o świadczenia 500+ i Dobry Start online

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków w formie elektronicznej o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy oraz o ustalenie prawa do świadczenia z Programu Dobry Start.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym dopiero od 1 sierpnia br., w godzinach pracy Ośrodka.

Złożenie wniosku w postaci elektronicznej niesie za sobą same korzyści, gdyż można go złożyć bez wychodzenia z domu, bez czekania w kolejce, o dowolnej porze dnia i nocy, i bez względu na dzień tygodnia.

Złóż wniosek przez bankowość elektroniczną lub za pośrednictwem Portalu Emp@tia (http://www.empatia.mrpips.gov.pl/).

 

Wzór wniosku o świadczenie 500+ znajdziesz tutaj.

Wzór wniosku o świadczenie Dobry Start znajdziesz tutaj.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent do spraw administracyjnych

Kandydat przystępujący do naboru winien spełniać następujące wymagania:

 1. posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo jednego z krajów Unii Europejskiej, lub być obywatelem innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych;
 2. posiadać wykształcenie – minimum średnie;
 3. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać z pełni praw publicznych;
 5. posiadać nieposzlakowaną opinię;
 6. posiadać wysoką kulturę osobistą;
 7. umieć posługiwać się przepisami prawa, w tym z zakresu kodeksu postępowania administracyjnego;
 8. posiadać staż pracy – wskazany staż pracy w administracji samorządowej;
 9. stan zdrowia kandydata, musi pozwalać na zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw administracyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym;
 10. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Więcej “Nabór na wolne stanowisko urzędnicze”

Więcej o Informacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju o możliwości składania wniosków

Pakiet dla średnich miast

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje o możliwości składania wniosków w ramach strategicznego projektu pn. “Pakiet dla średnich miast”.

Zasady naboru

Szczegółowe informacje związane z zasadami naboru dostępne są na stronie internetowej www.miir.gov.pl/rozwoj-miast (w zakładce “Nabory dedykowane dla miast średnich w 2018 roku”).

Więcej o Stosowanie zasad bioasekuracji

Stosowanie zasad bioasekuracji

W związku z realnym zagrożeniem ASF w kraju, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o konieczności BEZWZGLĘDNEGO stosowania zasad bioasekuracji, w tym o konieczności:

 1. PRAWIDŁOWEGO CZYSZCZENIA I DEZYNFEKOWANIA POJAZDÓW DO PRZEWOZU ZWIERZĄT
 2. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI OBUWIA
 3. CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
  W BUDYNKACH GOSPODARSTWA ROLNEGO
 4. PRZESTRZEGANIA ZASAD PRAWIDŁOWEGO STOSOWANIA ŚRODKÓW DO DEZYNFEKCJI
Załączniki:
 1. Zasady bioasekuracji (PDF, otwiera nowe okno)

Działając na podstawie art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Ochotnicza Straż Pożarna w Wiciu zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiciu”.

Zmiana siwz z dnia 20 września 2017 r.

Zapytania do SIWZ:

Informacja o treści złożonych ofert z dnia 29 września 2017 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 29 września 2017 r.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:

„Działaj lokalnie-aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”.

 

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

logo z wami zmieniamy łódzkie

Wartość Ogólna zadania 7 640,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Kocierzew Południowy projektu lokalnego pod nazwą: „Działaj lokalnie- aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 65,45% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 640,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie w nich tożsamości lokalnej poprzez doposażenie budynku OSP w Kocierzewie Południowym, organizację 100-lecia OSP i aktywne kultywowanie tradycji lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami, planowany jest szereg działań, które doprowadzą do rozwoju bazy kulturalnej w sołectwie:

 • zakup 44 rolet do budynku OSP w Kocierzewie Południowym, które będą zamontowane w południowe i zachodnie okna i drzwi,
 • zakup sprzętów gastronomicznych takich jak 4y bemary, 2a kociołki na zupę, warnik na wodę oraz 2a stoły ze stali nierdzewnej,
 • organizacja uroczystości  100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej  w Kocierzewie Południowym. Spotkanie to będzie oparte na kultywowaniu lokalnych tradycji, integracji i promocji regionu.

Poniesione na ten cel koszty, będą współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W celu promocji projektu, zostanie wykonany plakat informujący o wsparciu finansowym, nazwie projektu wraz z logotypem „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który  zostanie umieszczony w punktach informacyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz przed  salą OSP.

 

Projekt lokalny pod nazwą: „Działaj lokalnie- aktywizacja sołectwa Kocierzew Południowy” dotyczy w szczególności rzeczy trwałych, Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie. W tym celu oznaczone zostaną wszystkie zakupione w ramach projektu sprzęty, poprzez umieszczenie informacji: „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”.

 

Odwiedź również stronę: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2017

 

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 01.08.2017r. przystąpiła do realizacji projektu lokalnego pod nazwą:

„Aktywne sołectwo-wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”.

Projekt jest współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Wartość ogólna zadania 7 710,00 zł. Projekt dofinansowano w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji w miejscowości Różyce projektu lokalnego pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce”. Wartość udzielonej dotacji stanowi 64,85% całkowitych kosztów projektu. Wkład własny na realizację projektu w wysokości 2 710,00 zł został zabezpieczony w budżecie na rok 2017 z chwilą przyznania pomocy finansowej.

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności mieszkańców i wzmocnienie w nich tożsamości lokalnej poprzez doposażenie budynku OSP w Różycach, świetlicy oraz organizację 100-lecia OSP  i aktywne kultywowanie tradycji lokalnych.

 

Zgodnie z założeniami, planowany jest szereg działań, które doprowadzą do rozwoju bazy kulturalnej w sołectwie:

 • zakup mebli do budynku OSP w Różycach (60 krzeseł i 10 stołów),
 • zakup sprzętów gastronomicznych takich jak:
  • taboret gazowy w ilości 2 szt.,
  • 6 garnków emaliowanych o pojemności 20l,
  • zakup 5 garnków emaliowanych o pojemności 50l,
 • zakup sprzętów do świetlicy (metalowa szafa w której młodzież będzie mogła przechowywać swoje drobne sprzęty),
 • organizacja uroczystości 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Różycach. Spotkanie to będzie oparte na kultywowaniu lokalnych tradycji, integracji i promocji regionu.

 

Poniesione na ten cel koszty, będą współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

 

W celu promocji projektu, zostanie wykonany plakat informujący o wsparciu finansowym, nazwie projektu wraz z logotypem „ŁÓDZKIE PROMUJE”, który  będzie umieszczony w punktach informacyjnych Gminy Kocierzew Południowy oraz przed  salą OSP w Różycach.

 

Projekt lokalny pod nazwą: „Aktywne sołectwo- wspieranie rozwoju sołectwa Różyce” dotyczy w szczególności rzeczy trwałych, Dotowany zobowiązuje się do trwałego umieszczenia na tej rzeczy informacji o dofinansowaniu projektu przez Województwo Łódzkie. W tym celu oznaczone zostaną wszystkie zakupione w ramach projektu sprzęty, poprzez umieszczenie informacji: „Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego” wraz z umieszczeniem logotypu „ŁÓDZKIE PROMUJE”.

 

Odwiedź również stronę: http://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2017

W dniach 25 – 27 września 2017 roku w Warszawie odbędzie się konferencja poświęcona pn. “Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych” – poświęcona zwiększaniu bezpieczeństwa, komfortu i jakości życia zbiorowego.

Konferencja IWA Odours and Air Emissions stwarza możliwość spotkania specjalistów związanych z problematyką odorową z całego świata w celu wymiany doświadczeń, pomysłów, zaprezentowania innowacji związanych z polityką zapobiegania uciążliwości zapachowej, strategicznych inicjatyw, technicznych i komercyjnych innowacji oraz ich wpływu na emisję odorów i odorantów i zarządzenia gospodarką odorową.

Do odbiorców docelowych konferencji zalicza się zarówno sektor publiczny, jak i prywatny: organy administracji rządowej i samorządowej, instytucje badawcze, uniwersytety, firmy konsultingowe, producenci sprzętu, przemysł ścieków i odpadów stałych, rolnictwo i przemysł spożywczy oraz wszyscy zainteresowani związani z emisjami i zarządzaniem odorami.

Tematy konferencji prezentowane podczas sesji tematycznych i sesji posterowej obejmują następujące zagadnienia:

 • Polityka w zakresie jakości powietrza i związane z nią przepisy,
 • Pomiary i monitorowanie emisji zapachu do powietrza,
 • Zanieczyszczenia powietrza i cząstki stałe,
 • Charakterystyka źródła i mapowanie zapachów,
 • Strategie ograniczania zapachu,
 • Biofiltracja i płuczki chemiczne,
 • Środki neutralizujące zapach,
 • Monitoring imisji oraz technologie czujników,
 • Zaangażowanie społeczności, media społecznościowe i działania obywatelskie,
 • Analiza dużych zbiorów danych.

Wszystkie i aktualne informacje można znaleźć na stronie internetowej www.is.pw.edu.pl/iwaodours2017

 

Sponsor Konferencji:

Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa. Konferencja "Rozwiązywanie problemów odorowych w świetle ostatnich osiągnięć naukowych" - 25-27 września, Warszawa.
 

 

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Pięknie, zdrowo, odjazdowo… – edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017

 

W projekcie zaplanowano dla wszystkich grup wiekowych dwa rodzaje warsztatów: dotyczące zdrowego odżywiania i zachowania bioróżnorodności.  W trakcie trwania projektu przeprowadzone będą dla wszystkich dzieci cztery  konkursy. Konkurs plastyczny polegający na wykonaniu plakatu promującego zdrowe odżywianie, konkurs fotograficzny polegający na wykonaniu artystycznej fotografii ukazującej piękno otaczającej nas przyrody oraz konkurs na piosenkę, wiersz, skecz przygotowany przez reprezentację każdej klasy pod hasłem „O przyrodzie i zdrowiu na wesoło”. Wszystkie te konkursy oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych: dzieci przedszkolne, uczniowie z klas I-III, uczniowie z klas IV-VI, uczniowie z gimnazjum. Podczas uroczystego podsumowania projektu odbędzie się rodzinny konkurs polegający na przygotowaniu przez uczniów każdej klasy i ich rodziców stołu ze zdrowymi potrawami.

 

Dla dzieci najmłodszych odbędą się warsztaty z dietetykiem, podczas których dowiedzą się, co jest dla  nich zdrowe i odpowiednie do jedzenia i picia. Dzieci spotkają się również z myśliwym z miejscowego koła łowieckiego, który opowie im o zwyczajach zwierząt z najbliższej okolicy i innych działaniach mających na celu utrzymanie i ochronę bioróżnorodności. Aby pogłębić wiedzę na temat zdrowego odżywiania dzieci wybiorą się na wycieczkę do gospodarstwa ekologicznego w Bednarach, gdzie odbędą się zajęcia polegające na samodzielnym wytworzeniu zdrowej żywności. Dzieci poznają tradycyjne sposoby konserwacji żywności, bez użycia środków chemicznych. W przedszkolu będzie realizowana również tematyka ekologiczna zgodnie z programem nauczania. W trakcie realizacji warsztatów i zajęć dydaktycznych wykorzystane będą gry edukacyjne oraz pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu.

 

Dla uczniów z klas I-III zaplanowano warsztaty, w trakcie których dzieci ułożą piramidę żywieniową z przygotowanych elementów, zdobędą informacje, dlaczego i w jakich proporcjach powinno się spożywać określone produkty.  Kolejne warsztaty przeprowadzi leśniczy, który uświadomi dzieciom funkcje lasu oraz znaczenie zachowania różnorodności biologicznej. Odbędzie się również wycieczka do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego na zajęcia edukacyjne połączone z poznaniem walorów parku. Na zajęciach lekcyjnych będą realizowane treści o ww. tematyce. Zostaną zakupione gry ekologiczne i pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć lekcyjnych i warsztatowych.

 

Tematyka ekologiczna będzie również realizowana podczas warsztatów i zajęć edukacyjnych z przyrody, techniki i godzin z wychowawcą dla uczniów klas IV-VI, do których zostaną zakupione pomoce dydaktyczne. W trakcie warsztatów z dietetykiem uczniowie w szerszym zakresie dowiedzą się o planowaniu racjonalnego żywienia, stworzą zbilansowany jadłospis. Dzięki spotkaniu z leśnikiem uczniowie poznają budowę lasu, różnorodność roślin i zwierząt w lesie, cykl życia drzew oraz zasady bezpiecznego wypoczynku i zasady przeciwpożarowe obowiązujące w lesie. Uczniowie pojadą na wycieczkę do Arboretum i Alpinarium w Rogowie, gdzie wezmą udział w zajęciach edukacyjnych przygotowanych przez Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej.

 

Młodzież gimnazjalna weźmie udział w warsztatach dotyczących kształtowania prawidłowych nawyków żywieniowych, pozna zasady zdrowego odżywiania. Na warsztatach prowadzonych przez pracownika Starostwa Powiatowego w Łowiczu gimnazjaliści zostaną zapoznani z formami ochrony przyrody występującymi w powiecie łowickim. Pojadą także na wycieczkę do Sulejowskiego Parku Krajobrazowego, gdzie będą uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych. Na zajęciach biologii będą realizowane treści dotyczące zdrowego odżywiania a na zajęciach geografii poruszona zostanie tematyka dotycząca ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego. Zostaną zakupione gry ekologiczne oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane podczas zajęć i warsztatów.

 

W ramach projektu odbędą się także spacery po najbliższej okolicy, rajdy rowerowe, spotkania z pracownikiem SANEPID-u, akcje czytelnicze na temat „Nasze zdrowie i piękno przyrody wierszem i prozą”. Będą prowadzone w szkole ogólnopolskie akcje „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”. W ramach akcji „Sprzątanie świata” odbędzie się  „Sprzątanie Kocierzewa”.

 

Podsumowanie działań ekologicznych w ramach projektu „Pięknie, zdrowo, odjazdowo…” odbędzie się 1 czerwca:

 1. rozstrzygnięcie konkursów
 2. wystawa plakatów konkursowych
 3. wystawa zdjęć konkursowych
 4. degustacja potraw przygotowanych w ramach konkursu
 5. prezentacja scenek przygotowanych przez poszczególne klasy
 6. wręczenie nagród w obecności uczniów, nauczycieli, rodziców, społeczności lokalnej oraz władz gminy

logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

Projektu z zakresu edukacji ekologicznej  pt. „Chcę być Eko!” w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Chcę być Eko!” w ramach edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2016/2017.

 

Projekt „Chcę być Eko!” ma na celu kształtowanie postawy proekologicznej w życiu (także dorosłym) jego małych  beneficjentów poprzez preferowanie tego, co naturalne,  swojskie i tradycyjne , zdobycie wiedzy na temat fauny i flory regionu, aby je właściwie chronić i dostrzegać w nich piękno, eliminacji działań  niszczących środowisko. Grupą oddziaływania projektu staną się także rodzice i mieszkańcy wsi w tych działaniach proekologicznych prowadzonych przez gminę ,  które nadal nie przynoszą w pełni  pozytywnych efektów (segregacja odpadów, dzikie wysypiska, zanieczyszczanie powietrza).

 

W ramach projektu zorganizowany wyjazd do edukacyjnego gospodarstwa agroturystycznego „Synowcówka”, gdzie uczniowie nie tylko odbędą zajęcia terenowe  z biologii pola, łąki, stawu, ale poznają dawne zdrowe sposoby konserwowania i przechowywania żywności oraz współczesne metody prowadzenia upraw ekologicznych. To powinno stać się podstawą refleksji, czy w przyszłości gospodarstwo odziedziczone po rodzicach nie przestawić na uprawy  ekologiczne.  Z kolei podczas pobytu w Sieradzkim Parku Etnograficznych wezmą udział w warsztatach z obróbki lnu i poznają jego walory i zastosowanie. Dowiedzą się , na czym polegało dawniej prowadzenie gospodarstwa zgodnie z naturą. Wizyta  w arboretum  oraz w Muzeum Lasu  i Drewna w Rogowie ma dostarczyć uczniom konkretnej wiedzy na temat botaniki . Po dobytych  tam warsztatach i zajęciach w terenie będą umieli rozpoznawać rodzime gatunki, w tym zwłaszcza  chronione. Pobyt w Rogowie ma uwrażliwić uczniów na piękno i różnorodność środowiska, stając się inspiracją do późniejszych działań twórczych (rysunki, obrazy, fotografie).

 

Tematyka warsztatów stacjonarnych: ”Na lnie malowane”, „Chronione rośliny i zwierzęta ziemi łódzkiej”, oraz „Nasze ptaki”  stanowi bezpośrednią kontynuację wyżej opisanych wyjazdów, odbytych podczas nich zajęć i warsztatów niestacjonarnych, wykorzystując ich efekty. Dzięki temu uczniowie zastosują i utrwalą wiedzę o wykorzystaniu surowców naturalnych, roślinach i zwierzętach, w tym ptakach chronionych w woj. łódzkim. Z kolei zajęcia „Ekologicznie znaczy zdrowo”  mają nauczyć uczniów  stosowania w praktyce ekologicznej formuły 3r – reduce, reuse, recycle , dotyczącą konsumpcji  i utylizacji  śmieci.

 

Jeśli wyjazdy i towarzyszące im działania służą zdobywaniu wiedzy, a warsztaty i zajęcia w szkole –  utrwalaniu umiejętności, to zaplanowane konkursy mają efekty tej aktywności  prezentować i upowszechniać. Z pracami konkursowymi zapoznają się nie tylko rodzice uczniów, ale także mieszkańcy wsi.

 

Tematyka ekologiczna będzie także realizowana podczas lekcji przyrody i zajęć z wychowawcą, podczas których w pełni będą wykorzystywane zakupione w ramach projektu pomoce i materiały, np. różnorodne gry ekologiczne. W ramach akcji „Spalaniu plastików mówimy- DOŚĆ !” zostanie opracowany i wydrukowany kolorowy folder, ukazujący negatywny wpływ spalania polimerów na zdrowie i środowisko. Otrzymają go mieszkańcy wsi. Również działania wynikające z planu pracy szkoły, typu Drugie Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi czy Rodziny oraz rajdy terenowe i spacery do lasu w Strzelcewie wpisują się w cele i założenia projektu  „Chcę być Eko!”

image_pdfimage_print

Do góry