Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy z dniem 22.09.2020 r. przystąpiła do realizacji zadania:

„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2020 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 47 546,20 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 39 962,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy:  7 584,20 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 41 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 41 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 126,144 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.01.2021 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy w dniu 28.09.2020 r. podpisała umowę NR 352/OA/D/2020 na realizację zadania: „Montaż systemu fotowoltaicznego na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 443 323,60 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 354 658,00 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 88 664,60 zł.

W ramach zadania zostaną zamontowane cztery systemy fotowoltaiczne:

  • na budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym o mocy 49,73 kWp
  • na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie o mocy 14,95 kWp
  • na budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym  o mocy 13 kWp
  • na budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym o mocy 9,75 kWp

Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.

LogoW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt „Nie ma jak Wicie. Piknik rodzinny i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiciu.” o wartości całkowitej 10 700,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wicie oraz organizacji imprezy integracyjnej.

Logo W dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Osiek realizowany jest projekt „Nasze sołectwo – wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek.” o wartości całkowitej 10 660,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Osiek oraz organizacji imprezy integracyjnej.