Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała grant w wysokości 59 993,77 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Cicha woda brzegi rwie…” – realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość Zadania: 27 835,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 24 835,00 zł.

Logo Fundusze Europejskie, promuje łódzkie, Europejski Fundusz SpołecznyGmina Kocierzew Południowy dnia 20 grudnia 2016 roku zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Projektu: „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota zadania: 247 607,73 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 210 466,57 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 19 716,16 zł (7,96% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 17 425,00 zł (7,04% wydatków kwalifikowanych)