Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.

LogoW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt „Nie ma jak Wicie. Piknik rodzinny i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiciu.” o wartości całkowitej 10 700,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wicie oraz organizacji imprezy integracyjnej.

Logo W dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Osiek realizowany jest projekt „Nasze sołectwo – wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek.” o wartości całkowitej 10 660,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Osiek oraz organizacji imprezy integracyjnej.

Logo z Wami zmieniamy łódzkieW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Różyce – Żurawieniec realizowany jest projekt „Aktywna wioska ! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różycach-Żurawieńcu.” o wartości całkowitej 10 100,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Różyce – Żurawieniec oraz organizacji dożynek.

Gmina Kocierzew Południowy w dniu 13.12.2019 została podpisana umowa NR 717/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Pracownia młodego fizyka” przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 55 611,00zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 750,00 zł.
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 861,00 zł.