Logo Fundusze Europejskie, promuje łódzkie, Europejski Fundusz SpołecznyGmina Kocierzew Południowy dnia 20 grudnia 2016 roku zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Projektu: „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota zadania: 247 607,73 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 210 466,57 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 19 716,16 zł (7,96% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 17 425,00 zł (7,04% wydatków kwalifikowanych)

Cel projektu: podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  1. Wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo usługowej.
  2. Zakup pomocy do zajęć z kształtowania i rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych: Edutainment – nauka języka angielskiego przez zabawę, „Sztuka uczenia się” – doradztwo edukacyjne, zajęć komputerowych świat matematyki.
  3. Zakup pomocy do zajęć z zakresu indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wsparcia ucznia młodszego: zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne.
  4. Zajęcia Edutainment – nauka języka angielskiego przez zabawę.
  5. Zajęcia „Sztuka uczenia się” – doradztwo edukacyjne.
  6. Zajęcia komputerowy świat matematyki.
  7. Zajęcia logopedyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  8. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
  9. Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli.
  10. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli.

Rezultaty projektu:

W projekcie udział wzięło 78 dzieci (39 dziewczynek i 39 chłopców), 61 uczniów podniosło kompetencje kluczowe (36 dziewczynek i 25 chłopców), wsparcie w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych otrzymało 23 uczniów (4 dziewczynki i 19 chłopców).

Dzięki udziałowi w projekcie 27 nauczycieli (25 kobiet i 2 mężczyzn) nabyło kompetencje poprzez uczestnictwo w kursach, jedna nauczycielka podniosła swoje kwalifikacje poprzez ukończenie studiów podyplomowych. Wszyscy nauczyciele (25 kobiet i 2 mężczyzn) uczestniczyli w kursach, w ramach których nabyli kompetencje cyfrowe.

Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym została wyposażona w ramach programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz w pomoce dydaktyczne do zajęć z rozwijania kompetencji kluczowych oraz indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Plakat projektu "Inwestycja w sukces"