Gmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 37 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 37 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 123,593 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 05.10.2018r.

www.zainwestujwekologie.pl