Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem operacji jest podniesienie jakości oraz rozwój infrastruktury oświatowo – edukacyjnej poprzez budowę siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kocierzewie Południowym.

Koszt całkowity zadania to 81 000,00 zł. W dniu 9 listopada 2017 r.  została podpisana  z Województwem Łódzkim umowa o dofinansowaniu w wysokości 51 540,00 zł (tj. 63,63% kosztów kwalifikowalnych zadania). Środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pozostała kwota to wkład własny gminy.

Zadanie obejmuje utwardzenie terenu, montaż oświetlenia zewnętrznego, wykonanie ogrodzenia, przygotowanie podłoża oraz montaż placu zabaw oraz czterech urządzeń do ćwiczeń w siłowni zewnętrznej.

Przewidywane wyniki: utworzenia obiektu infrastruktury oświatowo – edukacyjnej oraz 100 osób korzystających średniorocznie z wybudowanej infrastruktury.

Inwestycja została wykonana w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Ziemia Łowicka”.