Logo Programu Senior Plus

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Wojewoda Łódzki zawarł z Gminą Kocierzew Południowy umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

W ramach tego zadania został utworzony i wyposażony Klubu „Senior+” w Boczkach Chełmońskich. Klub pełni funkcję m.in. edukacyjną, kulturalno-oświatową, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące wolontariat międzypokoleniowy.

Całkowity koszt zadania wynosi 258.947,17 zł
Dotacja celowa na realizację zadania wynosi 149.800,94 zł
Wkład własny wynosi 109.146,23 zł

Dzięki dofinansowaniu został przebudowany budynek, w którym zostały zaadoptowane następujące pomieszczenia:

 • sala główna o powierzchni ok. 133 m2, w miarę potrzeb wykorzystywana do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pełniąca funkcję sali baletowej
 • sala spotkań o powierzchni ok. 34 m2
 • pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 19 m2 dla pracownika GBP
 • łazienki (WC męski + WC damski dostosowany dla osób niepełnosprawnych)
 • kotłownia ze składem oleju
 • korytarz
 • aneks kuchenny powierzchnia ok. 20m2
 • 2 pomieszczenia użytkowe na poddaszu (ok. 28 m2 i ok. 20 m2)

Głównym pomieszczeniem przeznaczonym dla Klubu Senior+ jest sala spotkań o powierzchni ok. 34m2. W niej seniorzy mają do dyspozycji stoliki i krzesła, sofę z fotelami oraz komputer z dostępem do Internetu oraz zakupiony sprzęt multimedialny. Jest to sala klubowa i sala spotkań.
Funkcje pozostałych pomieszczeń w budynku pozwalają na spełnienie minimum standardu placówki, seniorzy w każdej chwili mogą z nich skorzystać, gdyż są to pomieszczenia ogólnodostępne, tj.:

 • aneks kuchenny, wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku
 • łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn) i umywalkę,
 • wydzielone miejsce pełniące funkcję szatni dla seniorów, znajdujące się w korytarzu, tuż przy wejściu do budynku.

Budynek został także dostosowany dla osób z niepełnosprawnością.

Klub Seniora jest środowiskową formą pomocy dla emerytów i rencistów w organizowaniu czasu wolnego przy współudziale Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym.

Adresatami zadania publicznego są seniorzy (osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+):

 • którzy zostaną wskazani przez pracowników socjalnych GOPS-u zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do uczestnictwa w danej formie wsparcia lub
 • osoby chętne, które chciałyby aktywnie uczestniczyć w działaniach samopomocowych i na rzecz środowiska lokalnego, a przede wszystkim chcą poprawy jakości życia seniorów i ich integracji.

Spotkania seniorów mają na celu zaangażowanie osób starszych w życie społeczne i kulturalne gminy, a także odczują, że ktoś interesuje się ich problemami i zauważa ich potrzeby. Stanie się początkiem nowych inicjatyw i pomysłów, które integrują i wzmacniają więzi międzyludzkie.
Dodatkowymi adresatami będą rodziny seniorów, które pomagając organizować różne inicjatywy, stają się  samoistnymi wolontariuszami (np. przedstawienia wnuków dla dziadków, wspólne organizowanie zajęć np. tanecznych, organizowanie pikników rodzinnych).