Cyfrowa Gmina

Projekt „Cyfrowa gmina” jest wspierany przez Program Operacyjny Cyfrowa Polska na lata 2014-2020 i finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014-2020.

W dniu 9 maja 2022 r. Gmina Kocierzew Południowy podpisała ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa, umowę o powierzenie grantu nr 5264/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.
Celem projektu jest  zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieciowego w urzędzie poprzez modernizację serwerowni Urzędu Gminy, zakup programów i sprzętu informatycznego oraz szkolenie pracowników urzędu z zakresu cyberbezpieczeństwa.


Otrzymane dofinansowanie zostanie przeznaczone na następujące działania:
•    Modernizacja infrastruktury IT ze szczególnym naciskiem na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa sieciowego,
•    Wymiana sprzętu wykorzystywanego przez urzędników.
•    Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa.
•    Szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników urzędu oraz osoby odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie systemu.

Planowane efekty – zwiększenie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów cyfrowych, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym kompetencji urzędu do skutecznej realizacji zadań publicznych z zastosowaniem informatyzacji z możliwością pracy i edukacji zdalnej. Ponadto przyczyni się do ograniczenia negatywnych skutków społecznych, gospodarczych wywołanych przez pandemię COVID-19.

Wartość projektu oraz dofinansowanie projektu z UE –  125.370,00 zł

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”, w związku ze wsparciem z REACT-EU