Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy w dniu 28.09.2020 r. podpisała umowę NR 352/OA/D/2020 na realizację zadania: „Montaż systemu fotowoltaicznego na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Kocierzew Południowy”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 443 323,60 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 354 658,00 zł.

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 88 664,60 zł.

W ramach zadania zostaną zamontowane cztery systemy fotowoltaiczne:

  • na budynku Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym o mocy 49,73 kWp
  • na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Łaguszewie o mocy 14,95 kWp
  • na budynku Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym  o mocy 13 kWp
  • na budynku Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym o mocy 9,75 kWp

Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.

LogoW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Wicie realizowany jest projekt „Nie ma jak Wicie. Piknik rodzinny i doposażenie świetlicy wiejskiej w Wiciu.” o wartości całkowitej 10 700,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Wicie oraz organizacji imprezy integracyjnej.

Logo W dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Osiek realizowany jest projekt „Nasze sołectwo – wyposażenie świetlicy wiejskiej sołectwa Osiek.” o wartości całkowitej 10 660,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Osiek oraz organizacji imprezy integracyjnej.

Logo z Wami zmieniamy łódzkieW dniu 13 lipca 2020 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 10 000,00 zł.
W okresie od 1 lipca 2020 r. do 15 listopada 2020 r. w sołectwie Różyce – Żurawieniec realizowany jest projekt „Aktywna wioska ! - wyposażenie świetlicy wiejskiej w Różycach-Żurawieńcu.” o wartości całkowitej 10 100,00 zł – polegający na zakupie wyposażenia do świetlicy wiejskiej w budynku OSP Różyce – Żurawieniec oraz organizacji dożynek.