Gmina Kocierzew Południowy w dniu 13.12.2019 została podpisana umowa NR 717/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. "Pracownia młodego fizyka” przy Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 55 611,00zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 49 750,00 zł.
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 861,00 zł.

Logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa

Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” otrzymała grant w wysokości 55 000,00 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała grant w wysokości 59 993,77 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 19.12.2019 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2019 ROKU”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 51.205,89zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 46.085,00 zł

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5.120,59zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 47 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.
Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 47 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 176,256 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.03.2020 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 12.684,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 7.610,00 zł.