Gmina Kocierzew Południowy w ramach projektu „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” otrzymała grant w wysokości 59 993,77 zł w celu zapewnienia uczniom i nauczycielom wyposażenia umożliwiającego zdalną edukację.

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 19.12.2019 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2019 ROKU”
Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość zadania: 51.205,89zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 46.085,00 zł

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5.120,59zł

Zakres rzeczowy zadania polega na usunięciu wyrobów zawierających azbest – zebranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport oraz unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z 47 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy.
Efektem ekologicznym zadania jest unieszkodliwienie odpadów niebezpiecznych z 47 posesji na terenie Gminy Kocierzew Południowy. Łącznie unieszkodliwiono 176,256 Mg odpadów azbestowych. Będzie to skutkowało zmniejszeniem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywołanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Termin zakończenia realizacji zadania – 31.03.2020 r.

www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Kocierzew Południowy”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Całkowita wartość Zadania: 12.684,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 7.610,00 zł.

Logo Programu Senior Plus

W dniu 3 kwietnia 2018 r. Wojewoda Łódzki zawarł z Gminą Kocierzew Południowy umowę o dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018 Moduł I „Utworzenie i/lub wyposażenie placówki „Senior+”.

W ramach tego zadania został utworzony i wyposażony Klubu „Senior+” w Boczkach Chełmońskich. Klub pełni funkcję m.in. edukacyjną, kulturalno-oświatową, aktywności ruchowej, terapii zajęciowej, aktywizujące wolontariat międzypokoleniowy.

Całkowity koszt zadania wynosi 258.947,17 zł
Dotacja celowa na realizację zadania wynosi 149.800,94 zł
Wkład własny wynosi 109.146,23 zł

Dzięki dofinansowaniu został przebudowany budynek, w którym zostały zaadoptowane następujące pomieszczenia:

  • sala główna o powierzchni ok. 133 m2, w miarę potrzeb wykorzystywana do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych oraz pełniąca funkcję sali baletowej
  • sala spotkań o powierzchni ok. 34 m2
  • pomieszczenia biurowe o powierzchni ok. 19 m2 dla pracownika GBP
  • łazienki (WC męski + WC damski dostosowany dla osób niepełnosprawnych)
  • kotłownia ze składem oleju
  • korytarz
  • aneks kuchenny powierzchnia ok. 20m2
  • 2 pomieszczenia użytkowe na poddaszu (ok. 28 m2 i ok. 20 m2)

Obraz przedstawia baner z hasłem łódzkie budzi emocjeW dniu 12 lipca 2018 roku została podpisana umowa między Gminą Kocierzew Południowy a Województwem Łódzkim na dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Łaguszewie” w ramach udzielania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej.

Całkowita wartość zadania: 168 211,50 zł
Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego: 85 000,00 zł
Wkład własny Gminy: 83 211,50 zł