Obraz przedstawia logo programu umiem pływaćW okresie od 13.09.2018 r. do 22.11.2018 r. uczniowie klas II uczęszczają na zajęcia nauki pływania na basenie „Orka” w Sochaczewie. Łącznie planowanych do zrealizowania jest 20 godzin zajęć dla 45 uczniów ze wszystkich szkół na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Zajęcia odbywają się w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego wraz z Wojewódzkim Zrzeszeniem Ludowym Zespoły Sportowe w Łodzi w ramach programu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Na realizację projektu Gmina Kocierzew Południowy otrzymała z Wojewódzkiego Zrzeszenia LZS w Łodzi dofinansowanie w kwocie 11.700 zł.

Logo projektu z wami zmieniamy łódzkieDnia 8 czerwca 2018 roku zostały zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w kwocie 5 000,00 zł.

W okresie od 1 lipca 2018 r. do 15 listopada 2018 r. w sołectwie Płaskocin realizowany jest projekt „Wspólna akcja – Integracja wsi Płaskocin” o wartości całkowitej 9 000,00 zł – polegający na remoncie i doposażeniu świetlicy wiejskiej w budynku OSP Płaskocin oraz organizacji 100-lecia OSP.

W dniu 13 lipca 2018 r. Marszałek Województwa Łódzkiego w trakcie wizyty w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wręczył sołtysowi wsi Płaskocin czek na realizację projektu.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ŁodziGmina Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. „Cicha woda brzegi rwie…” – realizowany w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym”.
Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2018/2019”.

Całkowita wartość Zadania: 27 835,00 zł.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty 24 835,00 zł.

Logo Fundusze Europejskie, promuje łódzkie, Europejski Fundusz SpołecznyGmina Kocierzew Południowy dnia 20 grudnia 2016 roku zawarła z Województwem Łódzkim umowę o dofinansowanie Projektu: „Inwestycja w sukces – podniesienie standardów nauczania w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Łączna kwota zadania: 247 607,73 zł
Dofinansowanie ze środków europejskich: 210 466,57 zł (85% wydatków kwalifikowalnych)
Dofinansowanie ze środków dotacji celowej: 19 716,16 zł (7,96% wydatków kwalifikowanych)
Wkład własny: 17 425,00 zł (7,04% wydatków kwalifikowanych)

Gmina Kocierzew Południowy z dniem 21.08.2018 r. przystąpiła do realizacji zadania:
„USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY W 2018 ROKU”

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

  • Całkowita wartość zadania: 36 573,64zł
  • Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 32 916,00 zł
  • Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 3 657,64 zł