Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 20.12.2019 została podpisana umowa NR 805/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 52 601,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 47 236,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 365,00 zł

Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu  20.12.2019 została podpisana umowa NR 806/EE/D/2019 na realizację zadania:
„Utworzenie pracowni edukacyjnej  pn. "Fizyka okiem praktyka” przy Szkole Podstawowej w Gągolinie Południowym”


Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo ARF, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, logo Działaj lokanie, logo LGDStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 10 lipca 2018 r. zawarło umowę z Ośrodkiem Działaj Lokalnie Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka” na kwotę 3 000,00 zł. Projekt dofinansowano ze środków Programu „Działaj lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Łowicka”.

Ludowy Klub Sportowy „FENIX” Boczki Chełmońskie otrzymał dofinansowanie w kwocie 10.000,00 zł w ramach Programu „KLUB” finansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Realizowane zadanie polega na przeprowadzeniu zajęć szkoleniowych dla dzieci i młodzieży w okresie od czerwca do listopada 2018 roku, ukierunkowanych na nauce i doskonaleniu umiejętności piłkarskich.