Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

Zadanie 1: Przygotowanie projektu

W ramach zadania przewiduje się opracowanie:

 • dokumentacji technicznej, tj. projektu budowlanego wraz z kosztorysami inwestorskimi dla zakresu „Przebudowy części budynku Szkoły Podstawowej w Łaguszewie”,
 • studium wykonalności wraz z wnioskiem o dofinansowanie.

Zadanie 2: Budowa boiska wielofunkcyjnego

Wykonanie przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie ogrodzonego boiska z nawierzchnią poliuretanową do siatkówki, Mini Korfball’u szkolnego, mini szkolnej piłki nożnej, tenisa ziemnego z wyposażeniem, skoczni do skoku w dal i rzutni do pchnięcia kulą.

Zadanie 3: Remont i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej

W zakresie prac budowlanych planowane są:

 • wymiana na części szkoły pokrycia dachowego,
 • remont korytarzy w budynku Szkoły Podstawowej w Łaguszewie,
 • remont jednej istniejącej łazienki w budynku Szkoły Podstawowej w Łaguszewie,
 • termomodernizację budynku.

Zadanie 4: Zakup wyposażenia

W ramach projektu planowany jest zakup dodatkowego wyposażenia umożliwiającego podniesienie poziomu kształcenia ogólnego. Na nowe wyposażenie składać się będą:

 • 10 szt. laptopy ze słuchawkami i oprogramowaniem,
 • meble do biblioteki,
 • drukarka,
 • gleukometr,
 • huśtawka integracyjna – umożliwiająca zabawę również osobom z niepełnosprawnością,
 • edukacyjne zestawy do nauki programowania i robotyki

Zadanie 5: Koszty pośrednie: Nadzór inwestorski i zarządzanie; Promocja

Wartość całkowita projektu: 981 189,85 zł
Wartość dofinansowania: 732 241,76 zł