W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Gągolin Północny realizuje projekt „ALTANKA” polegający na wykonaniu altanki. Altanka zostanie postawiona na terenie przygotowanym przez mieszkańców. Mieszkańcy zajmą się przygotowaniem podstawy pod altanę oraz będą dbać o jej stan. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus