W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł. Sołectwo Różyce realizuje projekt „Szalone dzieciaki na wsi” polegający organizacji imprezy dla dzieci z wsi Różyce w ramach której będą organizowane konkursy i zabawy dla dzieci. W ramach projektu zostaną zakupione nagrody dla dzieci oraz zmywarko-wyparzarka na potrzeby KGW Różyce. Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus