W dniu 5 lipca 2021 roku została zawarta umowa między Województwem Łódzkim a Gminą Kocierzew Południowy dotycząca przyznania pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych w sołectwach, w ramach naboru „Sołectwo na plus” w kwocie 10.000,00 zł.
Sołectwo Boczki Chełmońskie realizuje projekt „SOŁECTWO NA PLUS” polegający na zakupie materiałów na ogrodzenie, wykonane z paneli siatkowych oraz zakup materiałów do wykonania wieszaków oraz półek na ubrania bojowe. Wszystkie prace montażowe zostaną wykonane w ramach pracy własnej mieszkańców wsi Boczki Chełmońskie.
Projekt finansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.

Logotyp Wojewódzwto łódzkie Sołectwo na Plus

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodniej w ŁodziStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej pn. "Woda żywi i pracuje"- realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Całkowita wartość Zadania: 24 969,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 22 473,00 zł

Projekt edukacji ekologicznej Woda żywi i pracuje, realizowany w okresie od 10 września 2019 r. do 20 czerwca 2020 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie, ma na celu zdobycie przez jego beneficjentów rzetelnej wiedzy na temat roli i znaczenia różnorodnych wód na Ziemi i w życiu, także gospodarczym  człowieka oraz ukształtowanie od najmłodszych lat możliwie trwałych nawyków dotyczących ochrony wody słodkiej, jej przydomowej retencji i racjonalnego, oszczędnego jej wykorzystania. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy realizuje projekt „Program Edukacji Ekologicznej realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie”. Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Konkursu „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2020/2021”.

Całkowita wartość Zadania: 21 756,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: do kwoty: 19 306,00 zł

Projekt Inwazji śmieci mówimy STOP! ma na celu ukształtowanie u jego beneficjentów społecznie pożądanych postaw i umiejętności w zakresie ograniczenia śmieci, ich ponownego wykorzystania i recyklingu. Wychodzi naprzeciw palącemu problemowi ekologicznemu, jakim są śmieci. Dla wszystkich dzieci biorących udział w projekcie zaplanowano warsztaty, wycieczki oraz konkursy. Zakupione zostaną także pomoce dydaktyczne wykorzystywane w ramach działań zaplanowanych w projekcie.

Więcej informacji na temat programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można znaleźć na stronie internetowej: www.zainwestujwekologie.pl

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki WodnejStowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy w dniu 20.12.2019 została podpisana umowa NR 805/EE/D/2019 na realizację zadania: Utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ekopracownia pod chmurką” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.

Zadanie dofinansowane jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Całkowita wartość zadania: 52 601,00 zł
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi: 47 236,00 zł
Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 5 365,00 zł

Banner przedstawia logo Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, flagę Polski, flagę Unii Europejskiej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Oświaty w Gminie Kocierzew Południowy wraz z partnerem Gmina Kocierzew Południowy realizują zgodnie z umową UDA-RPLD.07.04.03-10-033/19-00 z dnia 13 sierpnia 2020 roku projekt: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie.”

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności wysokiej jakości edukacji ogólnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Łaguszewie poprzez rozbudowę infrastruktury oraz jej doposażenie.