Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

Przedszkolak – najlepsza inwestycja”,

skierowany do dzieci oraz ich rodziców z terenu Gminy Kocierzew Południowy

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia wychowawcze w Punkcie przedszkolnym
 • Zajęcia specjalistyczne:
  • Zajęcia muzyczno-rytmiczne
  • Gimnastyka korekcyjna
  • Nauka języka angielskiego
  • Zajęcia logopedyczne
 • Wycieczki tematyczne
 • Imprezy integracyjne

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. (46) 839 40 56, tel. (46) 838 48 26

www.przedszkolekocierzew.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej

Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

Szkatułka wiedzy i umiejętności”,

mający na celu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • Zajęcia rewalidacyjne
 • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
 • Zajęcia z ICT
 • Zajęcia językowe
 • Zajęcia matematyczno – przyrodnicze
 • Szkolny Ośrodek Kariery

W ramach projektu zapewniony będzie dowóz uczestników na zajęcia.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. (46) 838 48 26, tel. (46) 839 40 56

www.zspkocierzew.pl

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Aktualności z realizacji projektu “Szkatułka wiedzy i umiejętności”

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym w roku szkolnym 2011/2012

Informacje i dokumenty dla uczestników projektu:

Regulamin rekrutacji uczestnictwa

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa

Zgoda rodziców na przeprowadzenie badań specjalistycznych

Informacje i dokumenty dla nauczycieli:

Dziennik zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012

Gmina Kocierzew Południowy i Szkoła Podstawowa w Gągolinie Południowym realizują projekt: “Link do sukcesu”, mający na celu wyrównanie szans edukacyjnych uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gągolinie Południowym w trakcie procesu kształcenia poprzez realizację wysokiej jakości usług edukacyjnych.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • zajęcia wyrównawcze z edukacji polonistycznej
 • zajęcia polonistyczne
 • zajęcia przyrodniczo-ekologiczne
 • zajęcia matematyczne
 • zajęcia informatyczne
 • zajęcia z języka angielskiego
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia teatralne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel.(46) 838 45 24, tel.(46) 839 40 56

www.spgagolin.c0.pl

“Człowiek najlepsza inwestycja” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt: “Aktywna kobieta” – działania na rzecz integracji kobiet z Gminy Kocierzew Południowy, mający na celu zwiększenie aktywności społecznej kobiet z terenu gminy oraz wzrost samooceny i wiary we własne siły, wzrost integracji społecznej kobiet.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 • zajęcia i spotkania integracyjne z dziedzin takich jak:
  • zdrowie i uroda,
  • zajęcia kulinarne,
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i bezrobociu,
  • zajęcia z obsługi komputera;
 • wyjazdy promocyjno-integracyjne, m.in. do teatru,
 • imprezy integracyjne: Spotkanie Noworoczne oraz Dzień Matki.

www.efs.gov.pl  www.pokl.wup.lodz.pl

 

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

tel. 46 839 40 56

 

Priorytet VII. Promocja integracji społecznej

Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

Działanie: 313, 322, 323 “Odnowa i rozwój wsi”

Tytuł projektu:

Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz odnowa centrum miejscowości Kocierzew Południowy

Cel projektu:

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców miejscowości poprzez rozbudowę budynku Gminnej Biblioteki Publicznej oraz budowę i przebudowę chodników oraz parkingu.

Kwota dofinansowania: 500.000 zł

Zakres rzeczowy inwestycji:

 • Rozbudowa i przebudowa chodników oraz utwardzenie parkingu,

 • Rozbudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej:

  • rozbudowa budynku,

  • roboty elektryczne,

  • instalacja wodno-kanalizacyjna i przyłącza w części rozbudowanej.