Człowiek najlepsza inwestycja”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym realizują projekt:

Szkatułka wiedzy i umiejętności”,

mający na celu wyrównanie szans rozwojowych i edukacyjnych uczniów z Zespołu Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym.

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

  • Zajęcia rewalidacyjne
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
  • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze
  • Zajęcia z ICT
  • Zajęcia językowe
  • Zajęcia matematyczno – przyrodnicze
  • Szkolny Ośrodek Kariery

W ramach projektu zapewniony będzie dowóz uczestników na zajęcia.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. (46) 838 48 26, tel. (46) 839 40 56

www.zspkocierzew.pl

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie  9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Aktualności z realizacji projektu “Szkatułka wiedzy i umiejętności”

Harmonogram zajęć w semestrze zimowym w roku szkolnym 2011/2012

Informacje i dokumenty dla uczestników projektu:

Regulamin rekrutacji uczestnictwa

Aneks nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczestnictwa

Zgoda rodziców na przeprowadzenie badań specjalistycznych

Informacje i dokumenty dla nauczycieli:

Dziennik zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2011/2012