Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt: „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Projekt polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy.

W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Główny cel projektu: „poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu”.

Kwota dofinansowania: 7.184.188,22 zł (85%)

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew