Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kocierzew Południowy celem poprawy dostępności regionu – projekt, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 666.933,16 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego (ZPORR) na podstawie umowy podpisanej 24 czerwca 2009r.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 1.667.582,01 zł

Okres realizacji projektu: 03.07.2008r. – 03.06.2009r.

Celem projektu jest poprawa dostępności komunikacyjnej województwa łódzkiego, poprzez szybsze i bezpieczniejsze powiązania między poszczególnymi miejscowościami w danym powiecie i województwie oraz lepszy dostęp do sieci dróg krajowych.

W wyniku realizacji projektu zostały zmodernizowane następujące odcinki dróg gminnych:

  • we wsi Osiek, na odcinku o długości 4482 m,
  • we wsi Gągolin Północny, na odcinku o długości 1172 m,
  • we wsi Wejsce, na odcinku o długości 1330 m,
  • we wsi Lipnice – Poprzeczka, na odcinku o długości 5632 m,
  • we wsi Jeziorko, na odcinku o długości 790 m,
  • we wsi Boczki – Delcin, na odcinku o długości 2027 m,
  • we wsi Wicie, na odcinku o długości 385 m.

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt: „Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”.

Projekt polega na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy.

W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę przydomowych oczyszczalni ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Główny cel projektu: „poprawa stanu środowiska naturalnego w województwie łódzkim, a dzięki temu poprawa jakości życia mieszkańców oraz poprawa atrakcyjności inwestycyjnej regionu”.

Kwota dofinansowania: 7.184.188,22 zł (85%)

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew