Gmina Kocierzew Południowy z dniem 16.06.2017r. przystąpiła do realizacji projektu: „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym”

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 639 518,63 zł

Dotacja z RPO WŁ 2014-2020: 432 283,37 zł

Wkład własny Gminy Kocierzew Południowy: 207 235,26 zł

Cel projektu:

Poprawa jakości kształcenia ogólnego w zakresie wsparcia kompetencji kluczowych na rynku pracy oraz nauczania eksperymentalnego.

Projekt obejmuje realizację następujących zadań:

 1. Roboty budowlano- montażowe, obejmujące:
  • modernizację placu zabaw poprzez dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • wymianę nawierzchni boiska szkolnego na poliuretanową na powierzchni 448 m2
  • dostosowanie 6 szt. okien w świetlicy szkolnej
  • wymiana posadzek w trzech pomieszczeniach przy sali gimnastycznej wraz z wykonaniem lamperii
  • doposażenie toalet w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych
  • przebudowa klatek schodowych wraz z zamontowaniem systemu oddymiania klatek schodowych, w celu dostosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz przepisów przeciwpożarowych
  • lakierowanie parkietu na sali gimnastycznej
  • malowanie ścian w dwóch salach dydaktycznych oraz korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń kuchennych oraz wykonanie lamperii
 2. Wyposażenie obiektu, obejmujące:
  • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z chemii
  • zakup pomocy dydaktycznych i zestawów doświadczalnych do prowadzenia eksperymentów i zajęć z fizyki
  • zakup i montaż kotary na salę gimnastyczną, w celu wystawiania przedstawień szkolnych i innych wydarzeń kulturalnych
  • zakup 5 szt. ławek korytarzowych
  • zakup innowacyjnego systemu FM dla niedosłyszących wraz z dwoma odbiornikami R12, umożliwiającego podnoszenie kompetencji uczniom z zaburzeniami słuchowymi
  • zakup 3 sztuk projektorów z uchwytem i ekranów
  • nagłośnienie na sali gimnastycznej w celu wystawiania przedstawień szkolnych i i innych wydarzeń kulturalnych, w tym okablowanie i głośniki
  • utworzenie 25-stanowiskowej pracowni komputerowej oraz zakup i wykonanie instalacji sieci internetowej w całym budynku szkoły oraz podłączenie do niej wszystkich urządzeń multimedialnych znajdujących się na wyposażeniu szkoły i wykorzystywanych w procesie edukacyjnym
  • zakup programu Imagine Logo (Logomocja)
  • zakup profesjonalnego aparatu cyfrowego
 3. Informacja i promocja

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew

Pok. nr 2

Więcej informacji:

Tel. (46) 839 40 56

www.kocierzewpoludniowy.pl

Termin zakończenia realizacji projektu 30.10.2017 r.