Projekt pt. „Od malucha do zucha” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Kocierzew Południowy od 01.01.2013 r. realizuje projekt pt. „Od malucha do zucha” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Cel główny projektu to zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego 26 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu Gminy Kocierzew Południowy poprzez wygenerowanie dodatkowych miejsc w istniejącym punkcie przedszkolnym w okresie od 1 stycznia 2013 do 30 czerwca 2014 roku.

Cele szczegółowe projektu:

  • zrost liczby dzieci pochodzących z północnej części Gminy korzystających z edukacji przedszkolnej o 26 osób w okresie realizacji poprzez otwarcie 2 filii przedszkola
  • wzrost umiejętności 26 dzieci w zakresie edukacji przedszkolnej zgodnie z podstawą programową w okresie realizacji projektu poprzez ich udział w zajęciach dydaktycznych
  • wzrost wiedzy w zakresie edukacji przedszkolnej wśród 26 rodziców w okresie realizacji projektu poprzez objęcie ich dzieci wsparciem w ramach projektu
  • stworzenie warunków i miejsca do wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat z północnej części Gminy poprzez adaptację 2 sal
  • nabycie dodatkowych umiejętności z zakresu poprawnej wymowy i znajomości języka obcego wśród 26 dzieci w okresie realizacji projektu poprzez organizację zajęć specjalistycznych.

W ramach projektu „Od malucha do zucha” w Punkcie Przedszkolnym przy Zespole Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym w filii w Gągolinie Południowym i w filii w Łaguszewie realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia z języka angielskiego
  • zajęcia logopedyczne

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83

99-414 Kocierzew

Więcej informacji:

tel. 46 838 48 26, 46 839 40 56