Projekt pt. „Od indywidualizacji do samorealizacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Gmina Kocierzew Południowy i Zespół Szkół Publicznych w Kocierzewie Południowym od 01.09.2012r. realizuje projekt pt. „Od indywidualizacji do samorealizacji” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Cel główny projektu to zaspokojenie specjalnych potrzeb edukacyjnych i wyrównywanie szans przez indywidualizację procesu kształcenia dzieci z klas I-III w publicznej szkole podstawowej na terenie Gminy Kocierzew Południowy w okresie od IX 2012r. do VI 2013r.

Cele szczegółowe projektu:

  • zminimalizowanie dysfunkcji rozwojowych wśród dzieci klas I-III w szkole podstawowej publicznej Gminy Kocierzew Południowy w okresie do końca realizacji projektu
  • wzrost umiejętności dzieci szczególnie uzdolnionych z klas I-III w szkole podstawowej publicznej Gminy Kocierzew Południowy w okresie do końca realizacji projektu
  • stworzenie warunków w szkole objętej wsparciem umożliwiających i wspomagających indywidualną pracę z uczniem, poprzez wyposażenie bazy szkoły w niezbędne materiały dydaktyczne w okresie realizacji projektu.

W ramach projekt w Szkole Podstawowej w Kocierzewie Południowym realizowane są następujące zajęcia dodatkowe:

  • zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy
  • zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze dla dzieci mających trudności w nauce
  • zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • zajęcia twórczej zabawy dla dzieci zdolnych

W celu przeprowadzenia ww. zajęć, Szkoła Podstawowa w Kocierzewie Południowym, została doposażona w sprzęt specjalistyczny do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych oraz rozwijania zainteresowań.

Zostały zakupione m.in. plansze i tablice edukacyjne oraz gry dydaktyczne pozwalające poprzez zabawę poprawić umiejętności dzieci.

Istotą projektu jest realizacja dodatkowych zajęć, których program dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dzieci. Projekt ukierunkowany jest na indywidualną pracę z dzieckiem poprzez wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych.

Biuro projektu:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym

Kocierzew Południowy 83,

99-414 Kocierzew

Więcej informacji: Tel. (46) 838 48 26, Tel. (46) 839 40 56 www.zspkocierzew.pl