Dożywianie dzieci w szkole

Dożywianie dzieci w szkole

Pomocą obejmujemy także uczniów w szkołach w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Świadczenie w formie gorącego posiłku przysługuje uczniowi uczęszczającemu do szkoły na wniosek rodziców ucznia, jego opiekuna prawnego, rodziców zastępczych, a także dyrektora szkoły, wychowawcy klasy, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. Posiłek przysługuje nieodpłatnie uczniowi w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie ucznia nie przekracza 150% kryterium dochodowego wynikającego z art.8 ustawy o pomocy społecznej, tj. 771,00zł na osobę w rodzinie.

Świadczenie to realizowane jest na podstawie; Ustawy  z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706)