Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+Świadczenie wychowawcze 500+

Świadczenie wychowawcze 500+ mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i każde kolejne dziecko.

W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Wniosek o świadczenie 500+ będzie można składać już od 1 lipca on-line z pomocą portalu Emp@tia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup?contrastVersion=0 lub przez bankowość elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia 2018r. wnioski w formie papierowej wraz z załącznikami będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym, w godzinach pracy Ośrodka.

 

Szczegóły Programu Rodzina 500+ znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

 

Niezbędne dokumenty, przy ubieganiu się o świadczenie wychowawcze 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019:

  • nakazy płatnicze potwierdzające wielkość przeliczeniową gospodarstwa rolnego w 2017r. (UWAGA!!! W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego poza terenem gminy Kocierzew Południowy, należy również dołączyć nakazy płatnicze lub zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego z innych gmin.);
  • W przypadku osób osiągających dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa – zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w 2017r.;
  • w przypadku gdy w 2017r. lub w 2018r. nastąpiła utrata dochodu (członek rodziny zmienił pracę lub zaprzestał pracy) – świadectwo pracy lub inny dokument potwierdzający utratę dochodu;
  • w przypadku gdy po 2017r. członek rodziny rozpoczął pracę – zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu netto za miesiąc następny po miesiącu, w którym członek rodziny rozpoczął pracę.

Do pobrania:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego