Wzór deklaracji i aktualne stawki

  1. Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:
    • 14,50 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    • 29,00 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.
  2. Dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, ustalone są stawki ryczałtowe, które wynoszą:
    • 174,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
    • 348,00 zł za rok – od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny.