Aktualności

Więcej o: Informacja dotycząca odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

W dniu 22 sierpnia 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1579), która wprowadza szereg istotnych zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z nowelizacją tej ustawy w dniu 12 grudnia 2019 r. Rada Gminy Kocierzew Południowy podjęła uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty, określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. została zmieniona stawka opłat za gospodarowanie odpadami:

Dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stawka opłaty wynosi:

 • 26,50 zł od osoby – w przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 53,00 zł od osoby – w przypadku gdy niezostanie wypełniony obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny,
 • w przypadku zadeklarowania przez właściciela w nowej deklaracji zagospodarowania bioodpadów w kompostownikach przydomowych stawka, na podstawie uchwały Rady Gminy, ulega obniżeniu o 20,75% i wynosi 21,00 zł od osoby.

UWAGA!!! W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości, który chce być objęty zwolnieniem obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 24 stycznia 2020 r. w pokoju nr 5 w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym wg ustalonego harmonogramu:

 1. do 10 stycznia 2020 r. – Boczki Chełmońskie, Gągolin Południowy, Gągolin Północny, Gągolin Zachodni, Jeziorko,
 2. 13-17 stycznia 2020 r. – Kocierzew Południowy, Kocierzew Północny, Konstantynów, Lenartów, Lipnice, Łaguszew, Osiek,
 3. 20-24 stycznia 2020 r. – Ostrowiec, Płaskocin, Różyce, Różyce-Żurawieniec, Sromów, Wejsce, Wicie.

Deklaracje mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym. Druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępny jest na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami/Wzór deklaracji i aktualne stawki oraz w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym.

Zmiana dotyczy również terminu i częstotliwości opłat. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. uiszczać się będzie w systemie miesięcznym w kasie Urzędu Gminy w Kocierzewie Południowym lub przelewem na indywidualny rachunek bankowy podany przez urząd lub na nr konta 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 z dołu bez wezwania w terminach do 15 dnia następnego miesiąca za miesiące od stycznia do listopada, zaś za miesiąc grudzień do 31 grudnia.

Ważną sprawą jest również termin składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca – 14 dni,
 • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana,
 • w przypadku śmierci mieszkańca – do 6 miesięcy od dnia zdarzenia.

Od 1 stycznia 2020 r. wywozem odpadów z nieruchomości zamieszkałych zajmować się będzie firma PreZero Service Centrum Sp. z o.o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, tel. 24 254 29 87.

Prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych indywidualnie, na podstawie umowy z przedsiębiorcą.

Informacje dotyczące odbioru odpadów, aktualne harmonogramy odbioru odpadów oraz harmonogram składania deklaracji, druk deklaracji oraz wzór wypełnienia dostępne są na stronie internetowej www.kocierzew.pl w zakładce Gospodarka odpadami.

Kontakt: 
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
pok. nr 5 – Justyna Bartczak

tel. (46) 839 40 45
e-mail:
rolnictwo@kocierzew.pl

Znak graficzny @

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym informuje, że od dnia 1 stycznia 2020r. przestały funkcjonować dotychczasowe adresy e-mail, zawierające w swym adresie domenę „@kocierzewpoludniowy.bipst.pl”.

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie adresów w swoich programach pocztowych, zastępując dotychczasową domenę nową, tj. „@kocierzew.pl”.

Wykaz aktualnych adresów e-mail znajduje się w zakładce Urząd Gminy.

Informujemy o terminie bezpłatnej mammografii dla kobiet w wieku między 50 a 69 rokiem życia, które w ciągu 2 ostatnich lat nie wykonywały bezpłatnego badania.

Plakat informujący o mammografii

Zapraszamy do śledzenia on-line transmisji z XVI sesji Rady Gminy Kocierzew Południowy.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
 4. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy
 5. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy
 6. Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 7. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie między sesjami
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2022
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok
 13. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2020 rok
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych na 2020 rok
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Gospodarki i Finansów na 2020 rok
 16. Sprawy różne
 17. Interpelacje i zapytania radnych
 18. Wolne wnioski i informacje
 19. Zakończenie obrad

 

Początek transmisji dziś od godz. 10:00.

Do góry