Aktualności

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku klasycznego pomoru świń w okolicach Kowna na Litwie, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, każde przypadki zwiększonej śmiertelności świń w szczególności połączone z odpornością na leczenie antybiotykami powinny być natychmiast zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu.

    

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a, 99 – 400 Łowicz

tel./fax (046) 837 55 78
tel./ fax (046) 837 52 88

e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

  

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Wzmocnienie funkcji rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, poprzez poprawę ich kondycji finansowych,  przez m.in.  ułatwienie ich członkom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, to główne punkty programu wdrożenia łowickich kart zniżkowych dla dużych rodzin 3+ i rodzin zastępczych, który działa już od 23 października w Łowiczu.

 

W chwili obecnej karty cieszą się wielkim uznaniem n wśród rodzin ? dla których zostały przygotowane. Do akcji Urzędu Miejskiego w Łowiczu włączyli się  ?z potrzeby serca?  niektórzy przedsiębiorcy,  oferując swoje produkty ze znaczną zniżką dla posiadaczy kart. Dlatego też, każdy  sklep honorujący kartę, został oznaczony specjalną nalepką.

 

Wprowadzenie kart w Łowiczu, ma celu wzmocnienie funkcji rodziny wielodzietnej, która często z powodu ograniczonego budżetu, rezygnują z usług oferowanych przez miasto. Większość ich funduszy zużywanych jest po prostu na bieżące, podstawowe funkcje życiowe tj. zakup pożywienia, środków czystości itp. Inne, jak rozrywka czy edukacja, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju propozycjach miejskich ośrodków kultury i sportu, odchodzą na plan dalszy lub w ogóle nie są brane pod uwagę. Dzięki karcie usługi tj np. zakup biletów na usługi komunikacji miejskiej czy Łowickiego Ośrodka Kultury obniżyły są o połowę.

 

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają takiej karty, a chcieliby z niej korzystać, muszą spełniać wymagane kryteria i  złożyć wniosek o ich przyznanie, w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.lowicz.eu

Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań (NSP  2011)  

zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

  

W  dniach  od  1  do  17  marca  2011  r.  w  ramach  prac  przygotowawczych  zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis  dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

    

W trakcie  spisu  rachmistrzowie  udadzą  się  do  osób,  które  nie  skorzystały  z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia  2011  r.  formularze  elektroniczne  przeznaczone  do  samopisu  internetowego  zostaną udostępnione  na  stronach   www.stat.gov.pl  i   www.spis.gov.pl.  Samospis  internetowy  trwa  do 16 czerwca 2011 r. To jest naprawdę proste !

 

OBWIESZCZENIE

Komisji Okręgowej Nr 42 w Kocierzewie Południowym

z dnia 14 marca 2011 r.

   

Na podstawie art. 27, ust. 5 ustawy o izbach rolniczych i § 15 Uchwały nr 8/2010 Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych podaje się do wiadomości członków izby rolniczej, że w wyborach do Rady Powiatowej  Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 3 kwietnia 2011r. w (jednomandatowym lub dwumandatowym) okręgu wyborczym obejmującym obszar gminy Kocierzew Południowy zarejestrowani zostali następujący kandydaci:

   

 1.    Imię (imiona) i Nazwisko: Barbara Henryka Kołodziejczyk 

Wiek: 47

Wykształcenie: średnie

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Kocierzew Południowy 73

 

2.    Imię (imiona) i Nazwisko: Julian Adam Nowak

Wiek: 68

Wykształcenie: średnie rolnicze

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Boczki 11

 

3.    Imię (imiona) i Nazwisko: Janusz Staniszewski

Wiek: 51

Wykształcenie: technik rolnik

Zawód: rolnik

Miejsce zamieszkania: Różyce Żurawieniec 46

Przewodniczący Komisji Okręgowej

/-/ Pawlina Bogdan

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

W SPRAWIE PADŁYCH ZWIERZĄT Z GATUNKU BYDŁO, OWCA I KOZA

  

W zawiązku z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625 z późn. zm.) istnieje obowiązek zgłaszania przez posiadacza zwierząt kazdego przypadku padnięcia zwierzęcia z gatunku: bydło (krowa, jałówka, buhaj, cielę), owca i koza.

  

W tym celu należy zgłaszać sie osobiście do biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu ul. Starościńska 5a, 99-400 Łowicz lub przekazać telefonicznie nastepujące informacje:

  • Imię i nazwisko, adres posiadacza zwierzęcia.
  • Numer identyfikacyjny padłej sztuki.
  • Data padnięcia.
  • Ewentualna przyczyna padnięcia (jeśli jest znana).
  • Gatunek, płec i wiek padłego zwierzęcia.

Fakt wystąpienia upadku należy zgłaszać jak najszybciej od momentu padnięcia zwierzęcia.

  

Godziny urzędzowania biura Powiatowego Lekarza Weterymarii w Łowiczu:

Poniedziałek – piątek: 7:30 – 15:30

tel. (46) 837 55 78, (46) 837 52 88

  

Informacje w zakrsie padłych zwierząt należy kierować do inspektora ds. pasz i ubocznych produktów zwierzęcych Marleny Wilk nr te. służbowego: 694 749 579.

  

UWAGA: Sztuki padłe w dni wolne od pracy i święta oraz poza godzinami urzędowania biura Powiatowego Lekarza Weterynarii w Łowiczu nalezy zgłasać w pierwszy dzień roboczy.

Nie dopełnienie obowiązku powiadomienia o padnięciu zwierząt w gospodarstwie grozi sankcjami karnymi z art. 85 ust. 1 pkt 2b wyzej wymienionej ustawy.

Do góry