Aktualności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli spełniają ustawowe warunki.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub pod nr tel. (46) 839 40 44.

I N F O R M A C J A

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Stanisław Budzeń z Boczek – Chłop Roku 2010, na zaproszenie Wójta Gminy Racławice,  uczestniczył jako juror w Wyborze Chłopa Roku 2011 u podnóża Kopca Tadeusza Kościuszki pod Racławicami w dniu 8 maja 2011 roku.

  

Izby Rolnicze z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego delegowali swoich przedstawicieli, w sumie 9 osób. Tegorocznym zwycięzcą został Jan Arendarski zamieszkały we wisi Góra gmina Tuczępy, województwo świętokrzyskie.

  

Wyborom Chłopa Roku 2011 towarzyszył Zlot Wojciechów i Bartoszów oraz widowisko plenerowe u stóp pomnmika Bartosza Głowackiego. Organizatorem głównym było Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju RACŁAWICE.

  

 

Więcej o imprezie: www.raclawice.pl

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku klasycznego pomoru świń w okolicach Kowna na Litwie, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, każde przypadki zwiększonej śmiertelności świń w szczególności połączone z odpornością na leczenie antybiotykami powinny być natychmiast zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu.

    

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a, 99 – 400 Łowicz

tel./fax (046) 837 55 78
tel./ fax (046) 837 52 88

e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

  

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Wzmocnienie funkcji rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, poprzez poprawę ich kondycji finansowych,  przez m.in.  ułatwienie ich członkom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, to główne punkty programu wdrożenia łowickich kart zniżkowych dla dużych rodzin 3+ i rodzin zastępczych, który działa już od 23 października w Łowiczu.

 

W chwili obecnej karty cieszą się wielkim uznaniem n wśród rodzin ? dla których zostały przygotowane. Do akcji Urzędu Miejskiego w Łowiczu włączyli się  ?z potrzeby serca?  niektórzy przedsiębiorcy,  oferując swoje produkty ze znaczną zniżką dla posiadaczy kart. Dlatego też, każdy  sklep honorujący kartę, został oznaczony specjalną nalepką.

 

Wprowadzenie kart w Łowiczu, ma celu wzmocnienie funkcji rodziny wielodzietnej, która często z powodu ograniczonego budżetu, rezygnują z usług oferowanych przez miasto. Większość ich funduszy zużywanych jest po prostu na bieżące, podstawowe funkcje życiowe tj. zakup pożywienia, środków czystości itp. Inne, jak rozrywka czy edukacja, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju propozycjach miejskich ośrodków kultury i sportu, odchodzą na plan dalszy lub w ogóle nie są brane pod uwagę. Dzięki karcie usługi tj np. zakup biletów na usługi komunikacji miejskiej czy Łowickiego Ośrodka Kultury obniżyły są o połowę.

 

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają takiej karty, a chcieliby z niej korzystać, muszą spełniać wymagane kryteria i  złożyć wniosek o ich przyznanie, w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.lowicz.eu

Do góry