Aktualności

PR UM

Gmina Kocierzew Południowy realizuje projekt:
Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
II oś Priorytetowa – „Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”
Działanie II.1 – „Gospodarka wodno-ściekowa”

Projekt polega na budowie Przydomowych Oczyszczalni Ścieków na terenie całej gminy Kocierzew Południowy. W wyniku realizacji projektu powstanie 463 przydomowych oczyszczalni. Planuje się budowę Przydomowych Oczyszczalni Ścieków typu biologicznego – z wykorzystaniem osadu czynnego.

Więcej “Systemowa budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kocierzew Południowy”

Więcej o: Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach

Biuro Gminne w Kocierzewie Południowym

Specjalista – Aneta Budzyńska – pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 8:00 – 16:00 w Biurze Gminnym ODR w Kocierzewie Południowym 80 (budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocierzewie Południowym), tel. kontaktowy: 517 739 054.

     

Biuro Rejonowe w Łowiczu

ul. Starościńska 1, 99-400 Łowicz

tel./ fax: (46) 830 34 65

e-mail: lowicz@lodr-bratoszewice.pl

          

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach

ul. Nowości 32, 95-011 Bratoszewice

tel.: (42) 719 89 28, 719 89 29, 719 60 67, 719 60 83

fax: (42) 719 66 99

e-mail: centrala@lodr-bratoszewice.pl

strona www: www.lodr-bratoszewice.pl

Opracowana na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r., w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2010 r. Nr 207, poz. 1370).

  

Na terenie gospodarstwa, na użytek własny można dokonać uboju trzody chlewnej, owiec, kóz, drobiu, zajęczaków oraz cieląt do 6 m-ca życia.

   

Ubojowi można poddawać zwierzęta zdrowe, nie podlegające ograniczeniom z powodu podejrzewania lub stwierdzenia chorób zakaźnych zwierząt, oraz po upływie okresów karencji określonych dla użytych produktów leczniczych, a także przy zachowaniu przepisów o ochronie zwierząt (humanitarny ubój) oraz przepisów o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt. Więcej “Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii do posiadaczy zwierząt dokonujących uboju zwierząt gospodarskich na użytek własny”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że na podstawie art. 17 ustawy o świadczeniach rodzinnych osoby sprawujące opiekę nad osobami niepełnosprawnymi, posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą ubiegać się o świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli spełniają ustawowe warunki.

  

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy pokój nr 4 lub pod nr tel. (46) 839 40 44.

Do góry