Aktualności

I N F O R M A C J A

   

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym informuje, że od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Stanisław Budzeń z Boczek – Chłop Roku 2010, na zaproszenie Wójta Gminy Racławice,  uczestniczył jako juror w Wyborze Chłopa Roku 2011 u podnóża Kopca Tadeusza Kościuszki pod Racławicami w dniu 8 maja 2011 roku.

Izby Rolnicze z województw: lubelskiego, świętokrzyskiego, łódzkiego, śląskiego, pomorskiego, małopolskiego delegowali swoich przedstawicieli, w sumie 9 osób. Tegorocznym zwycięzcą został Jan Arendarski zamieszkały we wisi Góra gmina Tuczępy, województwo świętokrzyskie.

Wyborom Chłopa Roku 2011 towarzyszył Zlot Wojciechów i Bartoszów oraz widowisko plenerowe u stóp pomnmika Bartosza Głowackiego. Organizatorem głównym było Stowarzyszenie na Rzecz Dialogu Współpracy i Rozwoju RACŁAWICE.

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu informuje, że w związku z wystąpieniem przypadku klasycznego pomoru świń w okolicach Kowna na Litwie, na polecenie Głównego Lekarza Weterynarii, każde przypadki zwiększonej śmiertelności świń w szczególności połączone z odpornością na leczenie antybiotykami powinny być natychmiast zgłoszone Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Łowiczu.

    

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łowiczu
ul. Starościńska 5a, 99 – 400 Łowicz

tel./fax (046) 837 55 78
tel./ fax (046) 837 52 88

e-mail: lowicz.piw@wetgiw.gov.pl

  

Godziny urzędowania:
poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30

Wzmocnienie funkcji rodzin wielodzietnych i rodzin zastępczych, poprzez poprawę ich kondycji finansowych,  przez m.in.  ułatwienie ich członkom dostępu do dóbr kultury, sportu i rozrywki, to główne punkty programu wdrożenia łowickich kart zniżkowych dla dużych rodzin 3+ i rodzin zastępczych, który działa już od 23 października w Łowiczu.

 

W chwili obecnej karty cieszą się wielkim uznaniem n wśród rodzin ? dla których zostały przygotowane. Do akcji Urzędu Miejskiego w Łowiczu włączyli się  ?z potrzeby serca?  niektórzy przedsiębiorcy,  oferując swoje produkty ze znaczną zniżką dla posiadaczy kart. Dlatego też, każdy  sklep honorujący kartę, został oznaczony specjalną nalepką.

 

Wprowadzenie kart w Łowiczu, ma celu wzmocnienie funkcji rodziny wielodzietnej, która często z powodu ograniczonego budżetu, rezygnują z usług oferowanych przez miasto. Większość ich funduszy zużywanych jest po prostu na bieżące, podstawowe funkcje życiowe tj. zakup pożywienia, środków czystości itp. Inne, jak rozrywka czy edukacja, czyli uczestniczenie w różnego rodzaju propozycjach miejskich ośrodków kultury i sportu, odchodzą na plan dalszy lub w ogóle nie są brane pod uwagę. Dzięki karcie usługi tj np. zakup biletów na usługi komunikacji miejskiej czy Łowickiego Ośrodka Kultury obniżyły są o połowę.

 

Rodziny wielodzietne, które jeszcze nie posiadają takiej karty, a chcieliby z niej korzystać, muszą spełniać wymagane kryteria i  złożyć wniosek o ich przyznanie, w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łowiczu.

 

Szczegółowe informacje na stronie www.lowicz.eu

Narodowy  Spis  Powszechny  Ludności  i  Mieszkań (NSP  2011)  

zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 r., według stanu na dzień 31 marca 2011 r., godz. 2400. Spis realizowany jest na podstawie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 r. (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 277) oraz rozporządzeń wykonawczych i aktów unijnych.

  

W  dniach  od  1  do  17  marca  2011  r.  w  ramach  prac  przygotowawczych  zostanie przeprowadzony przez rachmistrzów spisowych obchód przedspisowy. Do przeprowadzenia obchodu przedspisowego jak również wywiadów spisowych w terenie upoważnia rachmistrza identyfikator zawierający jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis  dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator. Natomiast wywiady w terenie rachmistrzowie będą przeprowadzać od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011 r.

    

W trakcie  spisu  rachmistrzowie  udadzą  się  do  osób,  które  nie  skorzystały  z możliwości przekazania danych w drodze samospisu internetowego. Już od pierwszego dnia trwania spisu tj. od 1 kwietnia  2011  r.  formularze  elektroniczne  przeznaczone  do  samopisu  internetowego  zostaną udostępnione  na  stronach   www.stat.gov.pl  i   www.spis.gov.pl.  Samospis  internetowy  trwa  do 16 czerwca 2011 r. To jest naprawdę proste !

 

Do góry