NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wójt Gminy Kocierzew Południowy – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020, który przeprowadzony będzie w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie Gminy Kocierzew Południowy.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020 będzie prowadzony w terminie od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r. Zgłoszenia przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Kocierzewie Południowym, (sekretariat) w godzinach pracy Urzędu.

I. WYMAGANIA WOBEC KANDYDATA NA RACHMISTRZA SPISOWEGO

 • pełnoletni;
 • zamieszkały na terenie gminy Kocierzew Południowy;
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie;
 • posługujący się językiem polskim w mowie i w piśmie;
 • który nie były skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo.

Powinien posiadać umiejętności interpersonalne w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady.

Powinien też być asertywny, uprzejmy i cierpliwy, umieć zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych.

Wskazane jest, aby kandydat na rachmistrza posiadał wiedzę z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie.

II. HARMONOGRAM PRACY RACHMISTRZA SPISOWEGO:

 • 3 sierpnia – 11 września 2020 r. – szkolenie rachmistrzów,
 • 3 sierpnia – 13 września 2020 r. – przeprowadzenie testów egzaminacyjnych na rachmistrza terenowego,
 • 1 października – 30 listopada 2020 r. – przeprowadzenie spisu rolnego przez rachmistrza terenowego.

III. WAŻNA INFORMACJA!

Kandydaci na rachmistrzów terenowych otrzymają od urzędu gminy informacje o dacie i miejscu szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza terenowego.
W przypadku, gdy wszyscy kandydaci uzyskają pozytywny wynik z egzaminu, umowa będzie podpisana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisani zostaną na listę rachmistrzów rezerwowych.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

 • zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, e-mail,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 20.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.

VI. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym
Kocierzewie Południowym 83
99-414 Kocierzew
Sekretariat (pok. nr 1)

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej osobiście lub przesłać przesyłką pocztową (liczy się data wpływu do urzędu) z dopiskiem: „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Powszechnym Spisie Rolnym 2020”.

Wójt Gminy Kocierzew Południowy
Gminny Komisarz Spisowy
mgr Agnieszka Wojda

Załączniki: