Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Debatę nad raportem przeprowadza się podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak w 2020 r., z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, na podstawie art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, w tym roku termin ten przedłuża się o 60 dni, czyli do końca sierpnia.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos, oprócz radnych, mogą zabierać również mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec Gminy Kocierzew Południowy, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Do pobrania:

Raport o stanie gminy za 2021 r.

Na podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Debatę nad raportem przeprowadza się podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak w 2020 r., z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, na podstawie art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, w tym roku termin ten przedłuża się o 60 dni, czyli do końca sierpnia.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos, oprócz radnych, mogą zabierać również mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec Gminy Kocierzew Południowy, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Do pobrania:

Raport o stanie gminy za 2020 r.

Raport o stanie gminy zdjecieNa podstawie art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym, wójt gminy co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Debatę nad raportem przeprowadza się podczas sesji, na której radni akceptują wykonanie budżetu. Sesja ta musi odbyć się do końca czerwca, jednak w 2020 r., z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny, na podstawie art. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z wydaniem przez Ministra Finansów rozporządzania z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, w tym roku termin ten przedłuża się o 60 dni, czyli do końca sierpnia.
W debacie nad raportem o stanie gminy głos, oprócz radnych, mogą zabierać również mieszkańcy gminy.
Mieszkaniec Gminy Kocierzew Południowy, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób.
Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania.

Do pobrania:

Raport o stanie gminy za 2019 r.

Obowiązek sporządzenia raportu o stanie gminy wynika z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym.
Zebrane w nim informacje opisują sytuację gminy pod względem gospodarki, środowiska, przestrzeni gminnej, społeczeństwa oraz zarządzania gminą.
Raport przedstawia dane o budżecie gminy – o dochodach i wydatkach, funkcjonowaniu urzędu, zrealizowanych i planowanych zadaniach do wykonania.
W raporcie zgromadzone zostały szczegółowe dane, przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wydatkujących środki z budżetu Gminy Kocierzew Południowy i stanowiące źródło oceny możliwości dalszego rozwoju Gminy.

Do pobrania:

Raport o stanie Gminy Kocierzew Południowy za 2018 r.