Obsługę rachunków bankowych urzędu realizuje Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej Oddział w Kocierzewie Południowym.

  • 34 9288 1053 1300 0390 2000 0010 – rachunek bieżący (wpłaty niesklasyfikowane poniżej, np.: podatki lokalne, opłaty skarbowe, opłaty za konserwacje przydomowych oczyszczalni ścieków, zajęcie pasa drogowego, itp.)
  • 76 9288 1053 1300 0390 2000 0030 – depozytowe (wadium, zabezpieczenie należytego wykonania umowy)
  • 32 9288 1053 1300 0390 2000 0240 – wpłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi