Wymagane dokumenty

 • wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, lub
 • zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew lub krzewów w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów

Wniosek o zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości składa posiadacz nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
  oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
 • zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
  nazwę gatunku drzewa lub krzewu;
 • obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  • posiada kilka pni – obwód każdego z tych pni,
  • nie posiada pnia – obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
 • wielkość powierzchni, z której zostanie usunięty krzew;
 • miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • rysunek, mapę albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości;
  projekt planu:
  • nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą za usuwane drzewa i krzewy w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska lub
  • przesadzenia drzewa lub krzewu – jeżeli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania;
 • decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach albo postanowienie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia w zakresie oddziaływania na obszar Natura 2000, w przypadku realizacji przedsięwzięcia, dla którego wymagane jest ich uzyskanie zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz postanowienie uzgadniające wydawane przez właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli jest wymagana lub została przeprowadzona na wniosek realizującego przedsięwzięcie;
 • zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności podlegające zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1–4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13 i 15, jeżeli zostało wydane.

UWAGA: Zgodnie z art. 64. § 2. K.p.a., jeżeli podanie nie czyni zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, wnoszący zostanie wezwany do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Załatwienie następuje w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia wniosku, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy. Sprawa załatwiana jest w formie decyzji administracyjnej. Przed wydaniem decyzji organ prowadzący sprawę dokonuje oględzin w celu weryfikacji informacji podanych we wniosku oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów. Decyzja zostaje doręczona wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru przez pocztę lub gońca.

Opłaty

Opłatę za usunięcie drzew i krzewów ustala się na podstawie stawki zależnej od obwodu pnia oraz rodzaju i gatunku drzewa, a w przypadku krzewu od zajmowanej powierzchni. Wysokości stawek określa w drodze rozporządzenia ministra właściwego ds. środowiska.

Nie pobiera się opłat za usunięcie drzew lub krzewów:

 • na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie,
 • jeżeli usunięcie jest związane z odnową i pielęgnacją drzew rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ludzi lub mienia w istniejących obiektach budowlanych,
 • które zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz kolejowego albo bezpieczeństwu żeglugi,
 • w związku z przebudową dróg publicznych i linii kolejowych,
 • których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza:
  • 120 cm – w przypadku topoli, wierzb kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 80 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew;
 • w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • krzewu lub krzewów rosnących w skupiskach, pokrywających grunt o powierzchni do 50 m2, w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania innego niż rolnicze, zgodnego z przeznaczeniem terenu, określonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
 • w związku z zabiegami pielęgnacyjnymi drzew lub krzewów na terenach zieleni;
 • które obumarły lub nie rokują szansy na przeżycie, z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości;
 • topoli o obwodzie pnia powyżej 100 cm, mierzonego na wysokości 130 cm, nienależących do gatunków rodzimych, jeżeli zostaną zastąpione w najbliższym sezonie wegetacyjnym drzewami innych gatunków;
 • jeżeli usunięcie wynika z potrzeb ochrony roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową lub ochrony siedlisk przyrodniczych;
  Z grobli stawów rybnych;
 • jeżeli usunięcie było związane z regulacją i utrzymaniem koryt cieków naturalnych, wykonywaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpowodziowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń;
 • usuwanych z terenu poligonów lub placów ćwiczeń, służących obronności państwa.

Organ wydający zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów odracza, na okres 3 lat od dnia wydania zezwolenia, termin uiszczenia opłaty za ich usunięcie, jeżeli zezwolenie przewiduje przesadzenie ich w inne miejsce lub zastąpienie innymi drzewami lub krzewami. Jeżeli przesadzone albo posadzone w zamian drzewa lub krzewy zachowały żywotność po upływie 3 lat od dnia ich przesadzenia albo posadzenia lub nie zachowały żywotności z przyczyn niezależnych od posiadacza nieruchomości, opłata za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu.
Wydanie decyzji jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy

Od decyzji wójta przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew i krzewów dokonuje się w przypadku drzew lub krzewów, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa z terenu nieruchomości składa właściciel nieruchomości jeśli obwód pnia mierzony na wysokości 5 cm przekracza:

 • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy,
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
 • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

UWAGA: Zgodnie z art. 83f ust. 9 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) w przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w ust. 5, właściwy organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni.

Termin i sposób załatwienia sprawy

Organ prowadzący sprawę dokonuje w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia oględzin w celu weryfikacji informacji podanych w zgłoszeniu oraz w zakresie występowania w obrębie zadrzewień gatunków chronionych. Po dokonaniu oględzin organ prowadzący sprawę w terminie 14 dni od dnia oględzin może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

UWAGA: zgodnie z art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55) „W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4.”

OPŁATY: zgodnie z art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody, jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.
Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów określa art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U. z 2017 r. poz. 1330).

Osoba obsługująca sprawę

Sebastian Stańczak

podinspektor

46 839 40 51
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Pokój nr 7

Do pobrania