Logo Gminy Kocierzew Południowy

Rozwój usług społecznych - informacja o naborze

Gmina Kocierzew Południowy informuje mieszkańców o możliwości przystąpienia do realizacji zadania pn. „Działanie FELD.07.09 Usługi społeczne i zdrowotne” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

W ramach działania wspierane będą następujące typy projektów:

rozwój usług społecznych
wsparcie tworzenia i funkcjonowania centrów usług społecznych (CUS)
rozwój zdeinstytucjonalizowanych usług zdrowotnych
podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji
W ramach rozwoju usług społecznych, mogą być zapewnione m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania (np. wizyty fizjoterapeuty, psychologa).

Ponadto w ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowych działań, mogą być realizowane m.in.:

usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa)
usługi dowożenia posiłków
transport indywidualny typu door - to – door
teleopieka i systemy przywoławcze
wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego
działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, w tym opieka wytchnieniowa w formie krótkookresowego całodobowego lub dziennego pobytu

W ramach naboru wsparciem mogą być objęte poniższe grupy docelowe:

osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu (w tym z powodu wieku, stanu zdrowia, niepełnosprawności)
osoby narażone na umieszczenie w instytucjach całodobowych lub przebywające w instytucjach całodobowych
otoczenie ww. grup w szczególności rodziny sprawujące opiekę nad seniorami, osobami z niepełnosprawnościami i innymi osobami wymagającymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu
kadra podmiotów świadczących usługi w społeczności lokalnej
Warunkiem przystąpienia do projektu jest zgłoszenie się minimalnej liczby osób chętnych (20 osób), spełniających ww. warunki.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kocierzewie Południowym (pokój nr 3) lub pod nr tel. 46 839 40 44, do dnia 9 lutego 2024 r.

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności