Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Podział nieruchomości zgodny z ustaleniami planu miejscowego

Wymagane dokumenty
Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości odpis księgi wieczystej albo oświadczenie przedstawiające aktualny stan wpisów w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości objętej wnioskiem o podział wraz ze wskazaniem numeru księgi wieczystej albo zaświadczenie o stanie prawnym, jaki wynika ze zbioru dokumentów).
Wypis z katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków).
Kopia mapy katastralnej (wydruk z mapy ewidencyjnej).
Wstępny projekt podziału wykonany na aktualnej kopii mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku – na kopii mapy katastralnej (ewidencyjnej), uzupełnionej o niezbędne dla projektu podziału elementy zagospodarowania terenu, ze wskazaniem sposobu dostępu do drogi publicznej (w sposób graficzny bądź opisowy).
Dokumenty wymagane opcjonalnie:

Pozwolenie konserwatora zabytków na podział nieruchomości, jeżeli nieruchomość jest  wpisana do rejestru zabytków.
Ostateczna decyzja o warunkach zabudowy (w przypadku dokonywania podziału w trybie oceny zgodności z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu).
Po uzyskaniu postanowienia pozytywnie opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości, w celu wydania decyzji administracyjnej w sprawie podziału dostarcz:

protokół przyjęcia granic nieruchomości,
wykaz zmian gruntowych,
mapy z projektem podziału nieruchomości,
wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu jest inne niż w księdze wieczystej.
 

Opłaty
Zwolnione z opłaty skarbowej.

Miejsce złożenia wniosku
Urząd Gminy w Kocierzewie Południowy
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew – osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, lub
ePUAP

Osoba obsługująca sprawę
 Justyna Bartczak
inspektor

wz. Sylwia Wasiota

referent
 46 839 40 45
 rolnictwo@kocierzew.pl 
Pokój nr 5

Termin odpowiedzi
Jeden miesiąc od momentu otrzymania kompletnego wniosku przez organ właściwy do jego rozpoznania.
Dwa miesiące w sprawach szczególnie skomplikowanych.

UWAGA: W sytuacjach określonych w art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami tj. jeżeli wniosek o podział został złożony:
1) po upływie 6 miesięcy, licząc od dnia podjęcia uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego, lub
2) po wyłożeniu projektu planu miejscowego do publicznego wglądu
postępowanie zawiesza się do czasu uchwalenia planu miejscowego, jednak nie dłużej niż na okres 6 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku. Jeżeli w okresie zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości plan miejscowy nie zostanie uchwalony, stosuje się przepis ust. 1.
Jeżeli nie został uchwalony plan miejscowy dla obszarów objętych, na mocy przepisów odrębnych, obowiązkiem sporządzenia takiego planu, postępowanie w sprawie podziału nieruchomości zawiesza się do czasu uchwalenia tego planu.

Uwagi
Postępowanie jest dwuetapowe.
W pierwszym etapie wydawana jest opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z planem miejscowym/decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu/przepisami odrębnymi.
W drugim etapie postępowania po przedłożeniu przez wnioskodawców dokumentacji geodezyjno-prawnej tj. mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazem zmian gruntowych oraz protokołem przyjęcia granic nieruchomości, wydawana jest decyzja administracyjna w sprawie podziału nieruchomości.
Wniosek złożony na podstawie art. 93 ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (wydzielenie działki rolnej)  jest właściwy jedynie dla wydzielenia działki mniejszej niż 0,3000 ha, z nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele rolne i leśne, a w przypadku braku planu miejscowego do nieruchomości wykorzystywanych na cele rolne i leśne. Za nieruchomości wykorzystywane na cele rolne i leśne uznaje się nieruchomości wykazane w katastrze nieruchomości jako użytki rolne albo grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, a także wchodzące w skład nieruchomości rolnych użytki kopalne, nieużytki i drogi, jeżeli nie ustalono dla nich warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Podział nieruchomości rolnej o powierzchni mniejszej niż 0,3000 ha  jest dopuszczalny pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami. W decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości określi się termin na przeniesienie praw do wydzielonych działek gruntu, który nie może być dłuższy niż 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stanie się ostateczna. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa powyżej decyzja stanie się niewykonalna.

W trakcie postępowania może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowej dokumentacji.

Podstawa prawna
Ustawa z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 65, z późn.zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 256 z późn. zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663).

Pliki do pobrania:

Wniosek podział mpzp
Format: pdf, 236.91 kB
DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.